Trwa ładowanie...
d4lmlwk

06MAGNA - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, umorzenie akcj...

06MAGNA - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, umorzenie akcji, zmiana praw z papierów wartościowych, rejestracja zmian statutu (13/2014)

Share
d4lmlwk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, umorzenie akcji, zmiana praw z papierów wartościowych, rejestracja zmian statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż na mocy postanowienia z dnia 20 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji szeregu zmian w statucie Spółki. Zmiany statutu związane są z procesem scalenia akcji Spółki. Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego: Na mocy powołanego wyżej postanowienia z dnia 20 marca 2014 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy Spółki obniżony został o kwotę PLN 0,80 (osiemdziesiąt groszy) i wynosi PLN 13.921.975,00 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Kapitał zakładowy dzieli się obecnie na 13.921.975 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o
wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 00000001 do 13921975. Po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 13.921.975 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć). Zważywszy, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w drodze umorzenia dobrowolnego akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę (o którym to umorzeniu mowa w dalszej części niniejszego raportu), obniżenie to, stosownie do treści art. 360 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostało bez przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji Spółki: Na mocy wspomnianego wyżej postanowienia Sądu Rejestrowego dokonane zostało umorzenie 8 (ośmiu) akcji Spółki o wartości nominalnej PLN 0,10 (dziesięć groszy) każda, oznaczonych dotychczasową serią E. Z akcji tych przysługiwało 8
(osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umorzenie wskazanych wyżej akcji było umorzeniem dobrowolnym (o którym mowa w art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych), tj., zrealizowane zostało za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (o nabyciu akcji własnych Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 10/2014 z dnia 7 marca 2014 roku). Umarzane akcje nabyte zostały przez Spółkę nieodpłatnie ? akcjonariusz umarzanych akcji nie otrzymał z tego tytułu od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych świadczeń. Nieodpłatne umorzenie akcji Spółki konieczne było dla dostosowania łącznej liczby akcji Spółki do parytetu wymiany (scalenia) akcji Spółki. Łączna wartość nominalna umarzanych akcji wyniosła PLN 0,80 (osiemdziesiąt groszy), a łączna wartość rynkowa akcji wyniosła poniżej PLN 1,60 (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Stąd umorzenie nie stanowiło naruszenia istotnych interesów akcjonariuszy. Pozwoliło natomiast na obniżenie kapitału zakładowego Spółki bez przeprowadzenia
postępowania przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. W następstwie dokonanego umorzenia akcji kapitał zakładowy Spółki obniżony został o kwotę PLN 0,80 (osiemdziesiąt groszy) i wynosi PLN 13.921.975,00 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Po dokonaniu umorzenia (z uwzględnieniem dalszych zmian statutu zarejestrowanych postanowieniem Sądu z dnia 20 marca 2014 roku) ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki to 13.921.975 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć). Zmiana praw z papierów wartościowych Spółki: Zmiana praw z papierów wartościowych Spółki dotyczy (z uwzględnieniem umorzenia 8 akcji serii E) wszystkich 139.219.750 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki wszystkich dotychczasowych serii. Zmiana dokonana została na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o uchwałę nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku (o podjęciu tej uchwały, jak i innych uchwał, Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 6/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku). Zmiana polega na podwyższeniu wartości nominalnej akcji Spółki każdej serii z kwoty PLN 0,10 (dziesięć groszy) do kwoty PLN 1,00 (jeden złoty) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej PLN 0,10 (dziesięć groszy) połączonych zostało w 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej PLN 1,00 (jeden złoty). Scalenie akcji Spółki spowodowało (z uwzględnieniem dokonanego umorzenia akcji własnych Spółki, o czym mowa była powyżej) zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z 139.219.758 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) do liczby 13.921.975 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć). Wszystkie akcje Spółki oznaczone są serią A. Rejestracja zmian Statutu: Tym samym postanowieniem z
dnia 20 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji szeregu zmian w statucie Spółki. Zmiany te wynikały z uchwał nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku. Zmiany dotyczyły wskazanych niżej jednostek redakcyjnych. Zmiana brzmienia art. 9 pkt. 9.1. Statutu: Dotychczasowe brzmienie art. 9 pkt. 9.1 Statutu: "9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.921.975,80 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 139.219.758 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: (a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do
12840482; (b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667; (c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000; (d) 52.482.609 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000000001 do 52482609." Nowe brzmienie art. 9 pkt. 9.1 Statutu: "9.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.921.975,00 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 13.921.975 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 00000001 do 13921975." Zmiana brzmienia
art. 9 pkt. 9.3 i 9.4 Statutu: Dotychczasowe brzmienie art. 9 pkt. 9.3 i 9.4 Statutu: "9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000,00 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez emisję do 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku. 9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.155.286,10 zł (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych i dziesięciu groszy) poprzez emisję do 61.552.861 (sześćdziesięciu jeden milionów pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) nowych akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku." Nowe brzmienie art. 9 pkt. 9.3 i 9.4 Statutu: "9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000,00 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez emisję do 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku. 9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o
kwotę wynoszącą do 6.155.286,00 zł (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych) poprzez emisję do 6.155.286 (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku." Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wszystkie zdarzenia objęte niniejszym raportem bieżącym stanowią elementy procesu scalenia akcji Spółki jaki w chwili obecnej przeprowadza Spółka. Zmiany te wynikają z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zgody na nabycie akcji własnych Spółki, umorzenia akcji
własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki, scalenia akcji Spółki oraz zmiany pkt. 9.1 Statutu Spółki oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany pkt. 9.3 oraz 9.4 Statutu Spółki (o podjęciu tychże uchwał Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 6/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku). Spółka kontynuuje działania zmierzające do zakończenia procesu scalania akcji Spółki. W szczególności, Spółka jest w trakcie uzgadniania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. szczegółowego harmonogramu zakończenia procesu scalenia. Spółka zwraca uwagę, iż w ramach procesu scalenia nastąpi zawieszenie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Termin zawieszenia oraz czas jego trwania będzie przedmiotem szczegółowych uzgodnień pomiędzy Spółką a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie, stosownie do treści
powołanej wyżej uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku (§ 1 pkt. VI ppkt. 5 uchwały), Zarząd Spółki zwraca się do Akcjonariuszy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przygotowania się do dostosowania stanu posiadania akcji Spółki w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut MagnaPoloniatekst jednolity 2014 03 20.pdf | Statut Magna Polonia tekst jednolity | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

| | | MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | FINANSE-INNE | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ALEJE JEROZOLIMSKIE | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022)630-77-00 | | (022)630-77-01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | BIURO@MAGNAPOLONIA.COM.PL | | WWW.MAGNAPOLONIA.COM.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-00-87-290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk