Trwa ładowanie...
d2yh8db
espi

06MAGNA - Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 1 grudnia 2014 roku (49/2014)

06MAGNA - Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 1 grudnia 2014 roku (49/2014)

Share
d2yh8db

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 1 grudnia 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 ?Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.?, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Ryszarda Bartkowiaka. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki przyjmuje w dniu 1 grudnia 2014 roku porządek obrad w brzmieniu następującym: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.; b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r.; c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych; d) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku
osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.; e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.; 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września
2014 r. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r. 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych. 14) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu. 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 16 ?Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia
S.A.?, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 69.929.752,59 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy); 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości
17.889.193,67 zł (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy); 3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 17.889.193,67 zł (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy); 4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. o kwotę 453.919,26 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy); 5. informację dodatkową. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano
wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.886.836,20 zł (siedemdziesiąt cztery
miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia groszy); 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące stratę netto w kwocie 8.044.277,64 zł (osiem milionów czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze); 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65.674.812,92 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze); 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.658,31 zł (czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści jeden groszy); 5. informację
dodatkową. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach określonych w niniejszej uchwale (?Program?).
§2. 1. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. 2. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 2.784.395 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały. 3. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 6,42 zł (sześć złotych i czterdzieści dwa grosze). 4. Łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki odrębną uchwałą. 5. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować, według uznania Zarządu Spółki, przez: a) składanie zleceń maklerskich, b) zawieranie transakcji pakietowych, c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, d) ogłoszenie wezwania. 6. W przypadkach objętych przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003), Spółka może nabywać nie więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcji własnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50% średniej dziennej wielkości obrotu. 7. Upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji Programu udzielone zostaje na okres do dnia 30 listopada 2019 r. 8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd Spółki ma prawo zrealizować Program jedynie w części lub odstąpić od realizacji Programu. §3. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem utworzenia przez Walne Zgromadzenie kapitału rezerwowego, o
którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 67.601.440,47 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych i
czterdzieści siedem groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym postanawia co następuje: §1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, niniejszym postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabywania akcji własnych w ramach programu objętego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2014 r. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk, wynikający ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., w kwocie 17.889.193,67 zł (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy), na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie ust. 1 powyżej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 11 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 22 marca 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z
3.192.334 akcji, stanowiących 22,93 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.192.334, z czego 3.192.334 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku
obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów
?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą
jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi
Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kryczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kryczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 września 2014 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących
53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku
obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 23 września 2013 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie
przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 r., zawartej między Spółką a Prezesem Zarządu Spółki ? Panem Mirosławem Janisiewiczem, na podstawie którego to aneksu termin zwrotu pożyczki zostanie ustalony na dzień 30 czerwca 2015 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.382.773 akcji, stanowiących 53,03 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.382.773, z czego 7.382.773 głosów oddano ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGNA POLONIA SA
(pełna nazwa emitenta)
06MAGNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-131 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grzybowska 4/96
(ulica) (numer)
022 630 77 00 022 630 77 01
(telefon) (fax)
biuro@magnapolonia.com.pl www.magnapolonia.com.pl
(e-mail) (www)
1180087290 011140008
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db