Trwa ładowanie...
d1y7ssz

4FUN MEDIA S.A. - Informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk ...

4FUN MEDIA S.A. - Informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notoanych na GPW (3/2014)

Share
d1y7ssz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notoanych na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 4fun Media S.A. ( "Spółka") działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazuje informację o nie przyjęciu do stosowania niektórych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 1. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 5: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających Spółki powinny mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)." Spółka nie posiada na stałe uchwalonej polityki wynagrodzeń. Polityka płac jest kształtowana na dany rok obrotowy
przez Radę Nadzorczą (w stosunku do Członków Zarządu) oraz przez Zarząd w stosunku do pracowników Spółek jaki i osób na stale współpracujących z firmą w różnych formach zatrudnienia. Wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje stałe wynagrodzenie oraz (opcjonalnie) premię, zależną od zysku osiągniętego w danym roku obrotowym. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne i każdorazowo publikowane w giełdowych raportach rocznych. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących jest w pełni powiązane z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz pozostaje w rozsądnym i niewygórowanym stosunku do osiąganych wyników finansowych, w tym w szczególności w stosunku do wyniku netto. Tym samym, Zarząd stoi na stanowisku, iż Spółka prowadzi przejrzystą politykę dotyczącą wynagrodzeń. W związku z dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie Zarząd uważa, iż w obecnym etapie nie jest konieczne wprowadzenie odgórnych regulacji w formie uchwalonej polityki
wynagrodzeń, opartej na zaleceniach Komisji Europejskiej z 2004 i 2009 roku. 2. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 12: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, Statut 4fun Media S.A. nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy czy też wypowiadania się podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A. nie przewiduje ponadto oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę jej wielkość, strukturę akcjonariatu na którą składają się: jeden dominujący Akcjonariusz posiadający ponad 50% głosów i stosunkowo nie duże rozproszenie pozostałych głosów, wdrożenie tej zasady nie jest konieczne. Ponadto
wykorzystanie podczas obrad komunikacji elektronicznej grozi ryzykiem opóźnień w przekazywaniu informacji (np. w trakcie głosowań) czy nawet zerwania połączenia podczas przebiegu zgromadzenia (bez winy Spółki), co biorąc pod uwagę wagę wydarzenia jakim jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, może rodzić poważne i trudne do oszacowania konsekwencje natury prawnej. Spółka stoi na stanowisku, iż procedura odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy 4fun Media S.A., zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz rozporządzeń dotyczących obowiązków informacyjnych oraz regulacji KDPW, pozwalają w zupełności na uczestnictwo w zgromadzeniach wszystkich, zainteresowanych tym wydarzeniem akcjonariuszy (osobiście lub przez pełnomocnika). Spółka nie spotkała się do tej pory z przypadkiem, aby którykolwiek z Akcjonariuszy mających zamiar wziąć udział w Zgromadzeniu, nie mógł skorzystać z tej możliwości lub żądał wprowadzenia przez Spółkę powyższej zasady jako obowiązującej. 3. Cześć IV Dobre praktyki
stosowane przez akcjonariuszy; Zasada 10: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na 1. transmisji obrad walnego w czasie rzeczywistym, 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad". Spółka zdecydowała, iż nie będzie odbywać bezpośrednich transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie będzie udostępniać narzędzi umożliwiających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki nie ma obecnie konieczności wprowadzania takich rozwiązań technologicznych, co wynika z powodów opisanych szerzej w pkt. 2. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y7ssz

| | | 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 4FUN MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-728 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bobrowiecka | | 1A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | 4fun@4fun.tv | | www.4fun.tv | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-20-85-470 | | 015547050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2014-03-12 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y7ssz

Podziel się opinią

Share
d1y7ssz
d1y7ssz