Trwa ładowanie...
d2gmryi

4FUN MEDIA S.A. - Zawiadomienie IDEA TFI S.A. o aktualnym stanie posiadania akcji 4fun Media S.A....

4FUN MEDIA S.A. - Zawiadomienie IDEA TFI S.A. o aktualnym stanie posiadania akcji 4fun Media S.A. (1/2011)

Share
d2gmryi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie IDEA TFI S.A. o aktualnym stanie posiadania akcji 4fun Media S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 4fun Media S.A. niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie, złożone w trybie art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:Niniejszym, IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na podstawie przepisów art.69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. Nr 184, poz. 1539), działając w imieniu utworzonych przez siebie funduszy:IDEA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych,dalej zwany "Funduszami", a zarządzanymi przez Dom Maklerski IDM S.A.,informuje, że w wyniku zamiany praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 4fun Media S.A. z dnia 20 grudnia 2010 r.
na akcje spółki 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, "Spółka",udział głosów na WZA Spółki osiągnął 8,58% ogólnej liczby głosów.Przed zamianą praw do akcji na akcje Spółki, na dzień 17 grudnia 2010 roku, Fundusz nie posiadał akcji Spółki.Po zamianie praw do akcji na akcje Spółki na dzień 20 grudnia 2010 roku, Fundusz posiada ogółem 348 797 akcji Spółki, co stanowi 8,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 348 797 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 8,58% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust.4 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. Nr 184, poz. 1539).Brak osób, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2011-01-11 Biruta Makowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi