Trwa ładowanie...
d274qjm
d274qjm
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (12/2011)
Share
d274qjm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14.02.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:"Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 50.000 akcji spółki "AD.DRĄGOWSKI" S.A.Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:1. Osoba obowiązana - Małgorzata Drągowska, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia?małżonek osoby obowiązanej Lech Drągowski.2. Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem?Prezes Zarządu.3. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja?akcje spółki "AD.DRĄGOWSKI" S.A.4. a/ Opis transakcji?data?dnia 1 i 8 lutego 2011 roku, transakcja dokonana przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji?sprzedaż, łącznie 50.000 akcji.b/ Opis transakcji?data?dnia 1 lutego 2011 roku, rodzaj transakcji?sprzedaż, wolumen?wolumen 25.000 akcji?średnia
cena?1,46 złotego, dnia 8 lutego 2011 roku?sprzedaż, wolumen?wolumen 25.000 akcji?średnia cena 1,45 złotego.5. Miejsce transakcji?Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.6. Tryb zawarcia transakcji?zlecenia w notowaniach ciągłych.7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 8 lutego 2011 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej."Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d274qjm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-02-15 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d274qjm

Podziel się opinią

Share
d274qjm
d274qjm