Trwa ładowanie...
d5oksgj
komunikat

AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
Wycena na dzień: 31-07-2008


(zł) (%)
1. Portfel inwestycyjny 2 773 056...

Share
d5oksgj

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31-07-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 773 056 182,75 99,14 Obligacje, bony i inne papiery 1 732 593 979,70 61,94 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na regulowanym 706 115 509,63 25,24 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy 3 143 700,00 0,11 inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne emitowane 20 236 000,00 0,72 przez fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie z 116 585 885,50 4,17 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 109 800,00 1,08 Depozyty bankowe i bankowe papiery 144 253 500,00 5,16 wartościowe, w walucie polskiej Papiery skarbowe emitowane przez rządy 20 017 807,92 0,72 lub banki centralne państw będących
członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 2. Środki pieniężne 13 906 777,76 0,50 - na rachunku podstawowym 1 325,89 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 13 905 451,87 0,50 3. Należności 10 211 715,95 0,37

Razem aktywa 2 797 174 676,46 100,00

kom mra

d5oksgj

Podziel się opinią

Share
d5oksgj
d5oksgj