Trwa ładowanie...
d3mnxj0
d3mnxj0

AEGON OFE półroczna struktura aktywów

...
Share
d3mnxj0

08.07. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - półroczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 czerwca 2010

(zł) (%) AKTYWA 7857914977 100

d3mnxj0

I Portfel 7827025930 99,61 inwestycyjny

1 Obligacje, bony i Termin wykupu 4630645227 58,93 inne papiery /Data wartościowe zapadalności emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom DS1019 2019-10-25 716865374,1 9,12 DS1017 2017-10-25 422300166,3 5,37 WS0922 2022-09-23 378676888,8 4,82 PS0414 2014-04-25 359539947,8 4,58 PS0412 2012-04-25 291748634,7 3,71 PS0511 2011-05-24 281504429,7 3,58 DS1013 2013-10-24 252998534,3 3,22 OK0712 2012-07-25 251986737,1 3,21 OK0112 2012-01-25 223994640 2,85 DS1015 2015-10-24 220186853,1 2,80 PS0413 2013-04-25 218519204,9 2,78 DZ1111 2011-11-24 204916933,4 2,61 WZ0911 2011-09-24 192158400 2,45 OK1012 2012-10-25 129196800 1,64 WZ0118 2018-01-21 125901177,1 1,60 PP1013 2013-10-24 85578000 1,09

2 Obligacje i inne 24653551,04 0,31 dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

3 Depozyty bankowe 222880000 2,84 i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

d3mnxj0

Bank Polska Kasa 2010-07-06 100000000 1,27 Opieki S.A. - 200T4488/2010 Bank Polska Kasa 2010-07-01 72880000 0,93 Opieki S.A. - 200T4517/2010 Bank Polska Kasa 2010-07-01 50000000 0,64 Opieki S.A. - 200T4163/2010

4 Akcje spółek 2530094870 32,2 notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa 224337600 2,85 Opieki S.A. Powszechna Kasa 222489137 2,83 Oszczędności Bank Polski S.A. Polski Koncern 192498183,2 2,45 Naftowy ORLEN S.A. Powszechny Zakład 139455206,6 1,77 Ubezpieczeń S.A. Polska Grupa 106686782,7 1,36 Energetyczna S.A. KGHM Polska Miedź 100413023,2 1,28 S.A. 6 Akcje narodowych 2705406,25 0,03 funduszy inwestycyjnych 7 Certyfikaty 16174930 0,21 inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje 36022934,03 0,46 przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowan 4461720 0,06 e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o obrocie instrumentami finansowymi", obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż 161029492 2,05 zdematerializowan e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30644400 0,39 15 Obligacje 167713400 2,13 emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

IDS1018 2018-10-24 157278000 2

II Środki pieniężne 2951782,69 0,04 - na rachunku 9362,47 0 podstawowym - na rachunkach 2939595,46 0,04 przeliczeniowych - na innych 2824,76 0 rachunkach III Należności 27937264,01 0,36

kom mra

d3mnxj0

Podziel się opinią

Share
d3mnxj0
d3mnxj0