Trwa ładowanie...
d2v7uab

AEGON OFE półroczna struktura aktywów

...

Share
d2v7uab

11.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - półroczna struktura aktywów

(zł) (%)
AKTYWA 9 103 139 429,16 100,00
I Portfel inwestycyjny 9 034 757 012,10 99,25

d2v7uab

1 Obligacje, bony i inne Termin 5 043 027 607,61 55,40
papiery wartościowe wykupu /
emitowane przez Skarb Data
Państwa lub NBP, a także zapadalności
kredyty i pożyczki
udzielane tym podmiotom
PS0511 2011-05-24 287 556 602,82 3,16
WZ0911 2011-09-24 192 169 800,00 2,11
DZ1111 2011-11-24 200 343 162,24 2,20
OK0112 2012-01-25 249 052 608,00 2,74
PS0412 2012-04-25 236 896 103,07 2,60
OK0712 2012-07-25 352 026 687,60 3,87
OK1012 2012-10-25 380 359 805,00 4,18
OK0113 2013-01-25 94 484 000,00 1,04
PS0413 2013-04-25 224 697 936,38 2,47
DS1013 2013-10-24 339 304 356,00 3,73
PS0414 2014-04-25 402 528 082,22 4,42
DS1015 2015-10-24 214 253 221,12 2,35
DS1017 2017-10-25 412 713 362,60 4,53
WZ0118 2018-01-21 125 557 454,60 1,38
DS1019 2019-10-25 636 062 827,60 6,99
WS0922 2022-09-23 366 609 525,70 4,03

2 Obligacje i inne dłużne 24 640 692,38 0,27
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy
Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub
poręczane przez te
podmioty

3 Depozyty bankowe i 365 000 000,00 4,01
bankowe papiery
wartościowe w walucie
polskiej
Bank Polska Kasa Opieki 2011-01-03 100 000 000,00 1,10
S.A. - 200T8141/2010
Bank Polska Kasa Opieki 2011-01-05 100 000 000,00 1,10
S.A. - 200T8169/2010
Bank Polska Kasa Opieki 2011-01-10 100 000 000,00 1,10
S.A. - 200T8220/2010
Bank Polska Kasa Opieki 2010-01-04 65 000 000,00 0,71
S.A. - 200T8311/2010

4 Akcje spółek notowane na 3 212 811 037,90 35,29
regulowanym rynku
giełdowym, a także
notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
Bank Polska Kasa Opieki 243 472 500,00 2,67
S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. 252 113 469,66 2,77
Lubelski Węgiel 108 133 200,00 1,19
"Bogdanka" S.A.
Polska Grupa Energetyczna 161 350 230,50 1,77
S.A.
Polski Koncern Naftowy 226 919 320,80 2,49
ORLEN S.A.
Powszechna Kasa 294 307 967,52 3,23
Oszczędności Bank Polski
S.A.
Powszechny Zakład 168 525 250,00 1,85
Ubezpieczeń S.A.

d2v7uab

6 Akcje narodowych funduszy 7 210 826,70 0,08
inwestycyjnych

7 Certyfikaty inwestycyjne 16 603 640,00 0,18
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte

10a Obligacje przychodowe, o 34 728 755,01 0,38
których mowa w ustawie z
dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach

11 Zdematerializowane 4 342 020,00 0,05
zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. "o obrocie
instrumentami
finansowymi", obligacje
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu

d2v7uab

13 Inne niż 132 970 932,50 1,46
zdematerializowane
zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie
instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne

13b Listy zastawne 30 600 900,00 0,34

15 Obligacje emitowane przez 162 820 600,00 1,79
Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994
r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym.
IDS1018 2018-10-24 152 610 000,00 1,68

II Środki pieniężne 54 434 186,32 0,60

- na rachunku 7 083 936,12 0,08
podstawowym
- na rachunkach 47 347 019,37 0,52
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 3 230,83 0,00

III Należności 13 948 230,74 0,15

kom abs

d2v7uab

Podziel się opinią

Share
d2v7uab
d2v7uab