Trwa ładowanie...
dakavcu
espi

ALIOR BANK S.A. - Raport roczny R 2013

ALIOR BANK S.A. - Raport roczny R 2013

Share
dakavcu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wynik z tytułu odsetek 989 835 826 535 235 059 198 039
Wynik z tytułu opłat i prowizji 258 193 195 982 61 314 46 958
Wynik handlowy i pozostały 273 206 249 314 64 879 59 736
Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -404 921 -278 588 -96 158 -66 750
Koszty działania -839 194 -905 032 -199 286 -216 847
Zysk brutto 277 119 88 211 65 808 21 135
Zysk netto 219 752 59 460 52 185 14 247
Przepływy pieniężne netto -47 762 526 005 -11 342 126 031
Należności od klientów 19 657 900 14 299 582 4 740 041 3 497 770
Depozyty wobec klientów 20 871 012 17 472 195 5 032 555 4 273 811
Kapitały własne 2 174 927 1 969 313 524 433 481 707
Aktywa razem 25 544 780 21 184 666 6 159 524 5 181 905
Wybrane wskaźniki
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,46 1,16 0,82 0,28
Współczynnik wypłacalności 12,05% 15,19% 12,05% 15,19%
Tier 1 10,29% 12,73% 10,29% 12,73%
W związku ze zmianą sposobu ujmowania przychodów z tytułu wynagrodzenia za usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego w 213 r. dane na 31.12.2012 r. zostały doprowadzone do porównywalności.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
12_13 Alior Bank Opinia do jednostkowego SF_2013.pdf Opinia biegłego rewidenta
12_13 Alior Bank - Raporty z badania jednostkowego SF_2013.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego
SFAliorBank20131231pl.pdf Sprawozdanie finansowe Alior Banku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Bank S.A..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku
SFAliorBank20131231_ENG.pdf Sprawozdanie finansowe Alior Banku eng
Management Board Report of Alior Bank S.A..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku eng

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dakavcu

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 20/2014 | | z dnia | 2014-03-17 | o treści: | |
| | Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 17 marca 2014 rokuUzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2013W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 06 marca 2014 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o uzupełnieniu w przedmiotowym zakresie treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 r. zawierający przedmiotowe uzupełnienia opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2014, po zakończeniu sesji giełdowej.Szczegółowy zakres uzupełnień stanowi załącznik do niniejszego raportu.Pozostałe części ww. raportów nie podlegają zmianie.Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Supplement to 2013 annual consolidated and separate annual reportsWith reference to current report no. 18/2014 of 6 March 2014, the Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby informs of the supplement to contents of the Management Board Report of the Alior Bank S.A. Group for 2013 and Management Board Report of Alior Bank S.A. for 2013.Separate and consolidated annual reports for 2013 comprising the supplement will be published today (March 17th 2014) after WSE session closing.Detailed scope of supplements is presented in an attachment to this report.No other parts of both annual reports for 2013 will be corrected.Legal basis for submitting the report: §6 (4) of the Decree of the Minister of Finance on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | Zalacznikdoraportubiezacego20_2014.pdf | Załącznik do raportu bieżącego 20/2014 | | | | | |
| | Attachment_toCurrentreport 20_2014.pdf | Attachment to current report 20/2014 | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Michał Hucał Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Niels Lundorff Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Artur Maliszewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Witold Skrok Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Michał Hucał Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Niels Lundorff Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Artur Maliszewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Witold Skrok Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dakavcu

Podziel się opinią

Share
dakavcu
dakavcu