Trwa ładowanie...
d3dnvhq

ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3dnvhq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Wynik z tytułu odsetek 998 561 827 356 237 132 198 236
Wynik z tytułu opłat i prowizji 275 178 201 413 65 347 48 259
Wynik handlowy i pozostały 266 288 248 376 63 236 59 511
Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -404 981 -278 588 -96 172 -66 750
Koszty działania -847 358 -908 226 -201 225 -217 612
Zysk brutto 287 688 90 331 68 318 21 643
Zysk netto 227 902 61 130 54 121 14 647
Przepływy pieniężne netto -90 015 568 258 -21 376 136 155
Należności od klientów 19 657 900 14 299 582 4 740 041 3 497 770
Depozyty wobec klientów 20 842 462 17 463 353 5 025 671 4 271 648
Kapitały własne 2 184 732 1 970 970 526 797 482 112
Aktywa razem 25 549 871 21 181 094 6 160 752 5 181 032
Wybrane wskaźniki
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,58 1,2 0,85 0,29
Współczynnik wypłacalności 12,11% 15,24% 12,11% 15,24%
Tier 1 10,34% 12,76% 10,34% 12,76%
W związku ze zmianą sposobu ujmowania przychodów z tytułu wynagrodzenia za usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego w 213 r. dane na 31.12.2012 r. zostały doprowadzone do porównywalności.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
12_13 Alior Bank Opinia do skonsolidowanego SF_2013.pdf Opinia biegłego rewidenta
12_13 Alior Bank - Raporty z badania skonsolidowanego SF_2013.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SFGrupaAliorBank20131231pl.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SFGrupaAliorBank20131231ENG.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe eng
Management Board Report of the Alior Bank SA Group for 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eng

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3dnvhq

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 20/2014 | | z dnia | 2014-03-17 | o treści: | |
| | Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 17 marca 2014 rokuUzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2013W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 06 marca 2014 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o uzupełnieniu w przedmiotowym zakresie treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2013 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 r. zawierający przedmiotowe uzupełnienia opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2014, po zakończeniu sesji giełdowej.Szczegółowy zakres uzupełnień stanowi załącznik do niniejszego raportu.Pozostałe części ww. raportów nie podlegają zmianie.Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Supplement to 2013 annual consolidated and separate annual reports With reference to current report no. 18/2014 of 6 March 2014, the Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby informs of the supplement to contents of the Management Board Report of the Alior Bank S.A. Group for 2013 and Management Board Report of Alior Bank S.A. for 2013.Separate and consolidated annual reports for 2013 comprising the supplement will be published today (March 17th 2014) after WSE session closing.Detailed scope of supplements is presented in an attachment to this report.No other parts of both annual reports for 2013 will be corrected.Legal basis for submitting the report: §6 (4) of the Decree of the Minister of Finance on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | Zalacznikdoraportubiezacego20_2014.pdf | Załacznik do raportu bieżacego 20/2014 | | | | | |
| | Attachment_toCurrentreport 20_2014.pdf | Attachment to current report 20/2014 | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Michał Hucał Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Niels Lundorff Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Artur Maliszewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Witold Skrok Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Michał Hucał Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Niels Lundorff Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Artur Maliszewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Witold Skrok Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq