Trwa ładowanie...
d3zqegv
espi

ALTERCO - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

ALTERCO - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d3zqegv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Aktywa trwałe 48 001 185 781 11 741 42 062
Aktywa obrotowe i przeznaczone do sprzedaży 77 451 291 824 18 945 66 071
Aktywa razem 125 452 477 605 30 686 108 134
Kapitał własny -110 268 265 987 -26 972 60 222
Zobowiązania długoterminowe 10 160 158 393 2 485 35 861
Zobowiązania krótkoterminowe 225 560 53 225 55 173 12 051
Pasywa razem 125 452 477 605 30 686 108 134
Liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 296 620 5 835 952 5 296 620
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -18,89 50,22 -4,62 11,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 963 287 5 835 952 5 963 287
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -18,89 44,60 -4,62 10,10
Przychody ze sprzedaży 47 957 128 429 11 491 31 021
Koszt własny sprzedaży 40 928 116 110 9 806 28 045
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 029 12 319 1 684 2 975
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -250 577 14 533 -60 039 3 510
Zysk (strata) brutto -380 697 7 630 -91 215 1 843
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -381 852 5 710 -91 492 1 379
Zysk (strata) netto za okres -381 852 5 710 -91 492 1 379
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 703 278 4 539 615 5 703 278 4 539 615
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -66,95 1,26 -16,04 0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 703 278 4 952 401 5 703 278 4 952 401
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -66,95 1,15 -16,04 0,28
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -14 371 -47 697 -3 443 -11 521
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -39 415 -37 405 -9 444 -9 035
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 49 476 81 992 11 855 19 804
Przepływy środków pieniężnych netto, razem -4 310 -3 110 -1 033 -751
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSFGrupyALTERCOna31122012_20130719.pdf Grupa Alterco Raport skonsolidowany za okres 01.01.2012 - 31.12.2012
GRUPAALTERCO2012sprawozdaniezarzadu312201220130719.pdf Grupa Alterco Sprawozdanie Zarządu za 2012 r.
GrupaAltercoStanowiskoNiezaleznegoBieglego_Rewidenta.pdf Grupa Alterco Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczące badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-07-22
ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)
Advantim Sp. z o. o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3zqegv

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu
2013-07-22 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Joanna Kienig Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zqegv

Podziel się opinią

Share
d3zqegv
d3zqegv