Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy (20/2010)

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy (20/2010)

Share
dwylrz4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ RAPORTU:Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w dniu 15.12.2010 r. podpisany został aneks do umowy eFinancing o finasowanie dostawców zawartej w dniu 22.06.2010r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. I Małopolskie Centrum Korporacyjne w Tarnowie.Przedmiotem tej Umowy, o której zawarciu Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 14/2010 jest świadczenie usługpolegających na finansowaniu przez Bankzobowiązań AMPLI S.A. wobec jej wyszczególnionych w Umowie kontrahentów(Dostawców) przez okres wskazany w Umowie tzw. wydłużony okres finansowania.Na podstawie aneksu do ww. Umowy zwiększony został tzw. wydłużony okres finansowania z 45 dni do 60 dni kalendarzowych, ale nie dłużej niż do dnia 29 lipca 2011 r., przy czym zmieniony wydłużony okres finansowania będzie dotyczył jedynie wierzytelności sfinansowanych przez Bank po dacie podpisania aneksu.Zmianie uległa również lista Dostawców, których dotyczy Umowa.W związku ze zwiększeniem wydłużonego okresu finansowania, AMPLI S.A. złożyło nowe oświadczenieo poddaniu
się egzekucji do kwoty 450.000 złPozostałe istotne warunki umowy eFinancing o finansowanie dostawców, pozostały bez zmian.AMPLI S.A. oświadcza, że nie ma żadnych powiązań pomiędzy AMPLI S.A. i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Polska Kasa Opieki SA i osobami nim zarządzającymi, na rzecz których ustanowiono powyższe zabezpieczenie.Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 10 061,0 tys. PLN umowa, o zmianie której informuje niniejszy raport, łącznie z innymi umowami zawieranymi przez AMPLI S.A. lub jej spółki zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem Pekao S.A., spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych).PODSTAWA PRAWNA:Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | AMPLI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2010-12-15 Maria Koszek Główny Księgowy - Prokurent Maria Koszek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4