Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy kredytowej (20/2013)

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy kredytowej (20/2013)
Share
d2usc8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ RAPORTU: Spółka Akcyjna Ampli zawiadamia, że w dniu 24.10.2013r. otrzymała informację o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Tarnowie nr 2004/CKK/25 z dnia 30 czerwca 2004r. Na podstawie ww. aneksu ustalono, iż kredyt będzie dostępny do dnia 31.01.2014r. w następujących terminach i kwotach: Od dnia 24.10.2013r. do dnia 30.10.2013r. kwota dostępnego kredytu wynosi 5.500.000,00 zł, Od dnia 31.10.2013r. do dnia 29.11.2013r. kwota dostępnego kredytu wynosi 5.000.000,00 zł, Od dnia 30.11.2013r. do dnia 30.12.2013r. kwota dostępnego kredytu wynosi 4.500.000,00 zł, Od dnia 31.12.2013r. do dnia 31.01.2014r. kwota dostępnego kredytu wynosi 4.000.000,00 zł. Jako ostateczny termin spłaty tego kredytu wskazano datę 31.01.2014r. Za prolongatę kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości 10.000 zł oraz opłatę za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt w wysokości 350 zł. Pozostałe istotne warunki umowy kredytu w rachunku
bieżącym, w tym prawne zabezpieczenia spłaty prolongowanego kredytu, pozostały bez zmian. Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 9 242,0 tys. PLN umowa, o zmianie której informuje niniejszy raport, spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych). PODSTAWA PRAWNA RAPORTU: Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMPLI SA
(pełna nazwa emitenta)
AMPLI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica) (numer)
014 6326666 014 6326668
(telefon) (fax)
biuro@ampli.com.pl www.ampli.com.pl
(e-mail) (www)
873-10-04-844 850328892
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b