Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Określenie daty spłaty zadłużenia oraz uzyskanie zwolnienia z obowiązku dotrz...

ARCTIC PAPER S.A. - Określenie daty spłaty zadłużenia oraz uzyskanie zwolnienia z obowiązku dotrzymania wskaźników finansowych przez Arctic Paper Grycksbo AB. (3/2014)

Share
d3o1hcx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Określenie daty spłaty zadłużenia oraz uzyskanie zwolnienia z obowiązku dotrzymania wskaźników finansowych przez Arctic Paper Grycksbo AB. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Treść: Zarząd Arctic Paper S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do informacji przekazanych w "Skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres zakończony 30 czerwca 2013 roku, w szczególności w nawiązaniu do noty objaśniającej nr 5 do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raportu bieżącego nr 37/2013 informuje, że w dniu 19 marca 2014 roku Emitent oraz jej podmiot zależny Arctic Paper Grycksbo AB zakończyły kolejny etap negocjacji z bankami finansującymi podmioty z grupy Emitenta. W wyniku wspomnianych negocjacji, Svenska Handelsbanken AB ustaliła datę spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym Arctic Paper Grycksbo AB na dzień 30 września 2014 roku oraz udzieliła Arctic Paper Grycksbo AB zwolnienia z obowiązku dotrzymania wskaźników finansowych tj. współczynnika wypłacalności (ang. solidity ratio) oraz współczynnika pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) określonych umową kredytową do dnia 30 września 2014 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report no. 3/2014 Report date: 20 March 2014 Re: Establishment of the debt repayment date and obtaining of release Arctic Paper Grycksbo AB from the obligation to maintain financial ratios. General legal basis: Article 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering - Confidential Information Contents: With reference to the information provided in the Consolidated Semi-Annual report for the period ended 30 June 2013, in particular Notes 5 to the Interim Condensed Financial Statements and current report no. 37/2013, the Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Issuer") announces that on 19 March 2014, the Issuer and its subsidiary Arctic Paper Grycksbo AB completed the next stage of negotiations with the banks financing members of the Issuer's group. As a result of these negotiations, Svenska Handelsbanken AB set 30 September 2014 as the overdraft repayment date in respect of Arctic Paper Grycksbo AB and released Arctic Paper Grycksbo AB from the obligation to maintain financial ratios, i.e.
solidity ratio and interest coverage by 30 September 2014, as specified in the facility agreement. Legal basis for publication: Article 56 section 1 item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Wolfgang Lübbert Prezes Zarządu
2014-03-20 Małgorzata Majewska - Śliwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx