Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (39/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (39/2013)
Share
dxarqri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 24 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki powołało Pana Kjell Olssona oraz Pana Dariusza Witkowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu Emitenta działalność wykonywana przez Pana Kjell Olssona oraz Pana Dariusza Witkowskiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Kjell Olsson oraz Pan Dariusz Witkowski nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto, osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Emitent
przekazuje poniżej w niniejszym raporcie. Kjell Olsson Pan Kjell Olsson (ur. 1946) ma wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł Master of Business Administration. Przez 23 lata pracował w firmie Atlas Copco a następnie związał się z Grupą Nemus Holding AB (akcjonariusz Arctic Paper SA), w której pracuje do dziś. W swojej karierze w Grupie Nemus zajmował zarówno stanowisko Dyrektora Finansowego Grupy, jak i Dyrektora Zarządzającego. Pan Kjell Olsson jest obecnie członkiem zarządu kilku spółek w obrębie Grupy Nemus i Grupy Rottneros. Dariusz Witkowski Pan Dariusz Witkowski (ur. 1966) ma wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Pan Dariusz Witkowski odbył wiele szkoleń z zakresu zarządzania i obrotu papierami wartościowymi, ukończył studia MBA, prowadzi również wiele wykładów podczas konferencji dotyczących rynków kapitałowych. W swojej karierze pełnił funkcje kierownicze między innymi w spółkach PKN Orlen SA (Członek
Zarządu), UniCredit CA IB Poland SA (Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy i Dyrektor Operacyjny), Karen SA (Prezes Zarządu) oraz w Konfederacji Pracodawców Polskich. Zajmował również stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. Pan Dariusz Witkowski pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w spółce Zakłady Tytoniowe Lublin SA, jest także Dyrektorem Generalnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointing of Members of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. General legal basis: Article 56 section 1 item 2 of Public Offering Act – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) informs that the Extraordinary Shareholders Meeting on 24th October 2013 appointed Mr. Kjell Olsson and Mr. Dariusz Witkowski as Members of the Supervisory Board. According to the Management Board judgement, the business activity of Mr. Kjell Olsson and Mr. Dariusz Witkowski is not of a competitive nature towards Arctic Paper S.A. According to the Management Board knowledge Mr. Kjell Olsson and Mr. Dariusz Witkowski are not shareholders or partners in civil law association or partnership that conducts business activity competitive towards Arctic Paper S.A., are not members of any body of company/corporation nor any other legal person, competitive towards Arctic Paper S.A. Mr. Kjell Olsson and Mr. Dariusz Witkowski are not registered in the Register of
Insolvent Debtors held on the basis of National Court Register Act. Information about the education, qualifications and positions held, as well as the course of the professional career of the new Members of the Supervisory Board, the Company submits below. Mr. Kjell Olsson Mr. Kjell Olsson (born 1946) has got higher education, he is a Master of Business Administration graduate. Mr. Olsson had worked for 23 years in Atlas Copco and then he joined Nemus Holding AB Group in which he has been working until now. In his professional career in Nemus Group he held the positions of Chief Financial Officer of the Group and Chief Executing Officer. Currently, Mr. Olsson holds the position of a Board Member in a few companies of Nemus Group and Rottneros Group. Mr. Dariusz Witkowski Mr. Dariusz Witkowski (born 1966) has got higher education, he graduated from the Warsaw School of Economics and National School of Public Administration. Mr. Witkowski took part in many management and securities exchange trainings, he is an
MBA graduate, he is also a lecturer at conferences concerning capital markets. During his professional career, Mr. Witkowski held many managerial positions in companies such as PKN Orlen SA (Member of Management Board), UniCredit CA IB Poland SA (Member of Management Board, CFO/COO), Karen SA (CEO) and Confederation of Polish Employers. He also held a position of Undersecretary of State in the Ministry of Treasury. Mr. Dariusz Witkowski is currenty the CEO in the Zakłady Tytoniowe Lublin SA (factory of tobacco products) and also the General Director in the Polish Association of Listed Companies (SEG). Legal basis for publishing of the report: Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information submitted by issuers of securities and conditions of recognizing information required by law of a non-EU state as equivalent § 5 section 1 item 22. | |

dxarqri

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Wolfgang Luebbert Członek Zarządu
2013-10-24 Per Skoglund Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri