Trwa ładowanie...
d2x3xib
d2x3xib
espi

ASM GROUP S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznejInformacja o transakcjach zaw ...

ASM GROUP S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznejInformacja o transakcjach zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta. (13/2014)
Share
d2x3xib

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ASM GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej Informacja o transakcjach zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"; ?Emitent?) informuje iż w dniu 26 listopada 2014 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Akcjonariusza Pana Marcina Skrzypca pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, zgodnie z którym Pan Marcin Skrzypiec poinformował o przeprowadzonych transakcjach polegających na: a) wniesieniu w dniu 21 listopada 2014 roku akcji Spółki ASM GROUP S.A. tytułem aportu do ELROOD Limited (Cypr), w zamian za objęte nowo wyemitowane udziały w ELROOD Limited oraz b) nabyciu w dniu 21 listopada 2014 roku akcji Spółki ASM GROUP S.A. od ELROOD Limited. Obie transakcje przeprowadzone zostały poza rynkiem NewConnect. Ponadto, zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Marcin Skrzypiec przed dokonaniem opisanej transakcji posiadał 17.382.219 akcji Emitenta, które stanowiły 29,43% kapitału zakładowego oraz dawały prawo do 17.382.219 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 29,43% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po
dokonaniu raportowanych transakcji Pan Marcin Skrzypiec posiada 15.433.455 akcji Emitenta stanowiących 26,13% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 15.433.455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 26,13% w ogólnej liczbie głosów. W swoim zawiadomieniu zobowiązany Akcjonariusz poinformował również Spółkę, że średni wolumen wszystkich transakcji dokonanych przez Niego w tym dniu wynosił 16.407.837 akcji, a średnia cena transakcyjna wynosiła 2,08 złotych za każdą akcję. Zgodnie z treścią zawiadomienia nie istnieją, ani nie istniały w dacie nabycia akcji podmioty zależne od Pana Marcina Skrzypca, które posiadałyby akcje Emitenta. Ponadto, nie występują ani nie występowały w dacie nabycia Akcji osoby trzecie, z którymi Marcin Skrzypiec zawarłyby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-052 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 18
(ulica) (numer)
+48 22 829 94 61 +48 22 829 94 62
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252488185 142578275
(NIP) (REGON)
d2x3xib

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Adam Stańczak Prezes Zarządu Adam Stańczak
2014-11-26 Patryk Górczyński Członek Zarządu Patryk Górczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x3xib

Podziel się opinią

Share
d2x3xib
d2x3xib