Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

ASM GROUP - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM G ... - EBI

ASM GROUP - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A. (22/2014)
Share
d4c5el8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów ASM GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: ?Emitent") informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku do Emitenta zostało doręczone zawiadomienie od spółki Green S.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie pod adresem Piazzale degli Archivi 27, 00144 Rzym, Włochy, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw pod numerem RM1116487 (dalej: ?Green?), z którym Green zawiadomiła o zawarciu transakcji zbycia 3.260.000 akcji Emitenta (dalej: ?Akcje?) zrealizowanej poza obrotem zorganizowanym. Transakcja miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2014 roku, w jej wyniku Green zmniejszyła stan posiadania akcji poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Ponadto, zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Green przed dokonaniem opisanej transakcji posiadała 5.293.813 akcji Emitenta, które stanowiły 8,96% kapitału zakładowego oraz dawały prawo do 5.293.813 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 8,96% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Po dokonaniu ww. transakcji Green posiada 2.033.813 akcji Emitenta stanowiących 3,44%
kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 2.033.813 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,44% w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z treścią zawiadomienia nie istnieją, ani nie istniały w dacie nabycia akcji podmioty zależne od Green, które posiadałyby akcje Emitenta. Ponadto, nie występują ani nie występowały w dacie nabycia Akcji osoby trzecie, z którymi Green zawarłyby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? oraz art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Stańczak Prezes Zarządu
Marcin Skrzypiec Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8