Trwa ładowanie...
d2vfo49
d2vfo49
espi

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d2vfo49
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży 102 891 97 535 24 613 23 095
Zysk brutto ze sprzedaży 35 977 32 699 8 606 7 743
Zysk z działalności operacyjnej 22 801 20 315 5 454 4 810
Zysk brutto 23 807 21 711 5 695 5 141
Zysk netto 19 153 17 413 4 582 4 123
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 350 28 169 6 064 6 670
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej (7 982) (5 507) (1 909) (1 304)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (26 734) (26 400) (6 395) (6 251)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 45 385 44 637 10 869 10 587
Średnia ważona liczba akcji w okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,57 0,52 0,14 0,12
Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. W dniu 30 września 2014 roku 1 EUR = 4,1755 PLN, w dniu 30 września 2013 roku 1 EUR = 4,2163 PLN. - wybrane pozycje środrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczą średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku 1 EUR = 4,1803 PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku 1 EUR = 4,2231 PLN.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Q3'14 ABS quarterly report.pdf ABS raport 3Q2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-05
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-607 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konrada Wallenroda 4c
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.assecobs.pl
(e-mail) (www)
522-26-12-717 017293003
(NIP) (REGON)
d2vfo49

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2014-11-05 Mariusz Lizon Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vfo49

Podziel się opinią

Share
d2vfo49
d2vfo49