Trwa ładowanie...
da655qs

ASSECO POLAND - Zawarcie przez Asseco Systems S.A. umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji UNIZ ...

ASSECO POLAND - Zawarcie przez Asseco Systems S.A. umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji UNIZETO (3/2015)

Share
da655qs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Asseco Systems S.A. umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji UNIZETO | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. podpisana została warunkowa umowa sprzedaży 911.150 akcji (?Akcje?), stanowiących 81,3% udział w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej nr 21, 70-486 Szczecin (?UNIZETO?), spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233499 o kapitale zakładowym w wysokości 5 600 000,00 PLN. Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Systems S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310 (spółką zależną, w której Asseco Poland S.A. ma 100% udział w kapitale zakładowym) jako Kupującym a 45 działającymi łącznie akcjonariuszami UNIZETO będącymi osobami fizycznymi jako Sprzedającymi. Umowa jest umową warunkową z uwagi na zapisy Statutu
UNIZETO dotyczące prawa pierwszeństwa w nabyciu Akcji UNIZETO przysługujące akcjonariuszom UNIZETO, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych i mogą w terminie tygodniowym od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabywając Akcje objęte umową. Łączne koszty nabycia Akcji zostaną podane w komunikacie informującym o skutecznym nabyciu Akcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO Poland SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

Podziel się opinią

Share
da655qs
da655qs