Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Share
d4662i3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
GRUPA ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
Przychody ze sprzedaży 100 967 105 278 24 191 25 216
Zysk z działalności operacyjnej 9 857 12 348 2 362 2 958
Zysk brutto 10 401 13 854 2 492 3 318
Zysk za okres sprawozdawczy 7 796 12 654 1 868 3 031
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7 808 12 708 1 871 3 044
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 128 9 081 510 2 175
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 530 6 983 -3 002 1 673
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 863 -481 -446 -115
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 63 640 111 720 15 234 26 845
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,15 0,24 0,04 0,06
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,15 0,24 0,04 0,06
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Przychody z działalności holdingowej 24 346 12 531 5 833 3 001
Przychody z działalności operacyjnej 2 327 - 558 -
Zysk działalności operacyjnej 22 810 11 661 5 465 2 793
Zysk brutto 23 310 12 119 5 585 2 903
Zysk za okres sprawozdawczy 22 077 12 080 5 289 2 893
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 686 6 098 1 841 1 461
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 358 10 260 -1 763 2 457
Środki pieniężne z działalności finansowej - -10 - -2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 971 21 298 711 5 118
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,43 0,23 0,1 0,06
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,43 0,23 0,1 0,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ASEEcons1Q2013vFinal.pdf RAPORT GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
data przekazania: 2013-04-24
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (inf.)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
www.asseco.com/see
(e-mail) (www)
813-351-36-07 180248803
(NIP) (REGON)
d4662i3

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2013-04-24 Hatice Ayas Członek Zarządu
2013-04-24 Calin Barseti Członek Zarządu
2013-04-24 Miljan Mališ Członek Zarządu
2013-04-24 Miodrag Mirčetić Członek Zarządu
2013-04-24 Dražen Pehar Członek Zarządu
2013-04-24 Marcin Rulnicki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3