Trwa ładowanie...
d326ajm

ATREM S.A. - Raport roczny R 2014

ATREM S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 70 986 58 711 16 945 13 942
Zysk/strata brutto ze sprzedaży 10 045 11 950 2 398 2 838
Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 374 2 477 328 588
Zysk/strata brutto 1 203 2 282 287 542
Zysk/strata netto 751 1 618 179 384
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 695 5 205 882 1 236
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 400 1 356 95 322
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 765 -3 712 -421 -882
Przepływy pieniężne netto - razem 2 330 2 849 556 677
Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) . . . .
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR ) 0,08 0,18 0,02 0,04
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,18 0,02 0,04
Aktywa razem 93 323 83 640 21 895 20 168
Zobowiązania długoterminowe 2 555 2 185 599 527
Zobowiązania krótkoterminowe 34 430 23 991 8 078 5 785
Kapitał własny 56 338 57 464 13 218 13 856
Kapitał podstawowy 4 615 4 615 1 083 1 113
Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) . . . .
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,10 6,23 1,43 1,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,10 6,23 1,43 1,50
Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy: • dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: kurs NBP z dnia 31.12.2014 r.: 1 EUR=4,2623 zł kurs NBP z dnia 31.12.2013 r.: 1 EUR=4,1472 zł • dla pozycji rachunku zysków i strat i pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs wyliczony na ostatni dzień każdego miesiąca 2014 i 2013 r. odpowiednio 1 EUR=4,1893 zł i 1 EUR=4,2110 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za 2014.pdf Sprawozdanie finansowe Atrem S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci ATREM S.A. za 2014 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Atrem S.A. w roku 2014 r.
Oświadczenie w sprawie wyboru audytora.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Atrem S.A.
Opinia i RaportBSF2014ATREM S.A._podpisane.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
List Zarządu.pdf List Zarządu Atrem S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | SWGK Audyt Sp. z o. o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Konrad Śniatała Prezes Zarządu
2015-03-20 Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Łukasz Kalupa Członek Zarządu
2015-03-20 Przemysław Szmyt Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Schramma Główny Księgowy Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm