Trwa ładowanie...
d1pn8p3

ATREM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ATREM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 120 510 106 947 28 766 25 397
Zysk/strata brutto ze sprzedaży 14 015 16 762 3 345 3 981
Zysk/strata operacyjny 1 956 2 627 467 624
Zysk/strata brutto 1 705 2 671 407 634
Zysk/strata netto 1 041 1 858 248 441
Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 041 1 858 248 441
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 519 841 2 750 200
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -225 869 -54 206
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 800 -3 802 -430 -903
Przepływy pieniężne netto - razem 9 494 -2 092 2 266 -497
Liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) . . . .
Zysk netto/strata akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,20 0,03 0,05
Rozwodniony zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,20 0,03 0,05
Aktywa razem 106 594 106 943 25 009 25 787
Zobowiązania długoterminowe 4 413 4 581 1 035 1 105
Zobowiązania krótkoterminowe 41 801 41 146 9 807 9 921
Kapitał własny ogółem 60 380 61 216 14 166 14 761
Kapitał podstawowy 4 615 4 615 1 083 1 113
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 60 380 61 216 14 166 14 761
Liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) . . . .
Wartość księgowa należna akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/ EUR) 6,54 6,63 1,53 1,60
Rozwodniona wartość księgowa należna akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 6,54 6,63 1,53 1,60
Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy: • dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: kurs NBP z dnia 31.12.2014 r.: 1 EUR=4,2623 zł kurs NBP z dnia 31.12.2013 r.: 1 EUR= 4,1472 zł • dla pozycji rachunku zysków i strat i pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs wyliczony na ostatni dzień każdego miesiąca 2014 i 2013 r. odpowiednio 1 EUR=4,1893 zł i 1 EUR=4,2110 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ATREM za 2014 r..pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ATREM za 2014 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci GK ATREM za 2014 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ATREM za rok 2014
Oświadczenie w sprawie wyboru audytora.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Opinia i RaportBSSF2014_GK ATREM S.A._podpisane.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
List Zarządu.pdf List Zarządu Atrem S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | SWGK Audyt Sp. z o. o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Konrad Śniatała Prezes Zarządu
2015-03-20 Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Łukasz Kalupa Członek Zarządu
2015-03-20 Przemysław Szmyt Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Schramma Główny Księgowy Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3