Trwa ładowanie...
d3sb7i4

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (3/2011)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (3/2011)

Share
d3sb7i4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A. informuje, iż spółki z Grupy Kapitałowej Atrem w okresieod dnia 20 października 2010 r. do dnia 11 stycznia 2011r., zawarły ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 6.200.108,33 PLN (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy sto osiem złotych 33/100).Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie (Zamawiający) a Konsorcjum (Wykonawca) w którego skład wchodzą Atrem S.A (Lider Konsorcjum) oraz KRIO-SERWIS Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót instalacyjno- montażowych wraz ze stanowiskiem napełniania cystern dla 4 posadownionych zbiorników kriogenicznych skroplonego gazu ziemnego LNG.Umowa obowiązuje przez 16 tygodni począwszy od dnia 8 listopada 2010 r.Za wykonanie prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.856.300,00 zł netto, (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta zł 00/100).Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:a) W razie zwłoki w wykonywaniu prac objętych umową?w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy tydzień zwłoki,b) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających odstępującego?w wysokości 5% wynagrodzenia.Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnychw wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych.Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace.Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4