Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (34/2013)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (34/2013)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 16 września 2013 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 24 września 2012 r. do dnia 16 września 2013 r. zawarły ze spółką Siemens Sp. z o. o. umowy na łączną szacunkową wartość 11.086.134,51 zł netto (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 51/100). Umową o największej wartości jest zlecenie udzielone przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. (Zamawiający) spółce Siemens Sp. z o. o. (Wykonawca), datowane na dzień 13 września 2013 r., przyjęte przez Siemens Sp. z o. o. w dniu 16 września 2013 r. Przedmiotem zlecenia jest dostawa urządzeń WN i SN w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji 110/20 kV Brzegowa". Za wykonanie prac z tytułu realizacji zlecenia Siemens Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.494.270,00 Euro (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt Euro 0/100). Szczegółowe warunki realizacji zlecenia określone
zostaną w umowie. Emitent poinformuje odrębnym raportem o zawarciu umowy pomiędzy Contrast Sp. z o. o. a Siemens Sp. z o. o. Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem z Siemens Sp. z o. o. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8