Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

AWBUD - Raport roczny R 2013

AWBUD - Raport roczny R 2013
Share
d4b13t8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 231 593 208 914 54 997 49 611
Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (1 214) (340) (288) (81)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (26 859) (78 094) (6 378) (18 545)
Zysk (strata) netto (25 321) (79 472) (6 013) (18 872)
Całkowity dochód netto (25 321) (79 472) (6 013) (18 872)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 236 (4 096) 2 193 (973)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (811) (2 597) (193) (617)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 277) 3 945 (1 491) 937
Przepływy pieniężne netto razem 2 148 (2 748) 510 (653)
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (0.31) (0.96) (0.07) (0.23)
Aktywa razem 157 028 168 231 37 864 40 565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 168 92 050 25 600 22 196
Zobowiązania długoterminowe 4 317 3 828 1 041 923
Zobowiązania krótkoterminowe 101 851 88 222 24 559 21 273
Kapitał własny 50 860 76 181 12 264 18 369
Kapitał podstawowy 82 429 82 429 19 876 19 876
Liczba akcji 82 429 460 82 429 460 82 429 460 82 429 460
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0.62 0.92 0.15 0.22
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII), kolumna 1 i 3) podano na dzień 31.12.2013 roku. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytaucji finansowej (pozycja XI-XVIII), kolumna 2 i 4) podano na dzień 31.12.2012 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013
Jednsotkowe Sprawozdanie Zarządu Awbud S.A. 2013 - korekta.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Awbud S.A. - korekta
Opinia biegłego rewidenta 2013.pdf Opinia Biegłego Rewidenta 2013
Raport biegłego rewidenta 2013.pdf Raport Biegłego Rwidenta 2013
List Prezesa Zarządu Awbud S.A..pdf List Prezesa Zarządu Awbud S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 2014-04-14 o treści:
Plik Opis
RB12-2014 korektajednostkowegoskonsolidowraporturocznego_2013.pdf RB 12/2014 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-14
AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d4b13t8

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2014-04-14 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk
2014-04-14 Andrzej Wuczyński Wiceprezes Zarządu Andrzej Wuczyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Arkadiusz Mączka Dyrektor Finansowy Gówny Księgowy Arkadiusz Mączka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8