Trwa ładowanie...
dgzpolo

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (67/2013)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (67/2013)

Share
dgzpolo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 23 września 2013 r. pomiędzy MIRBUD S.A. w Skierniewicach jako Wykonawcą ("MIRBUD") a Emitentem jako Podwykonawcą, została zawarta umowa, której przedmiotem jest wykonanie robót, polegających na kompleksowym wykonaniu konstrukcji żelbetowej monolitycznej w strefie 3 obiektu Nowoczesnej Hali Widowiskowo ? Sportowej PODIUM w Gliwicach ("Umowa"). Za realizację przedmiotu Umowy Emitent otrzyma szacunkowe wynagrodzenie w wysokości 29.163.477,45 (dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 45/100) złotych netto, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w załączniku do Umowy i obmiary wykonanych robót. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 19 czerwca 2014 r. W Umowie zostały określone następujące kary umowne: 1. Emitent zapłaci MIRBUD karę umowną: a)
za zwłokę Emitenta w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości: - 20.000,00 zł za każdy dzień zwłoki jeżeli zwłoka nie przekracza 15 dni, - 100.000,00 zł za każdy następny dzień zwłoki powyżej 15 dni zwłoki. Strony ustaliły, iż maksymalna wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu Umowy wynosi 15% wartości netto Umowy. b) za zwłokę Emitenta w dotrzymaniu terminów pośrednich Umowy w wysokości: - 20.000,00 zł za każdy dzień zwłoki jeżeli zwłoka nie przekracza 15 dni - 100.000,00 zł za każdy następny dzień zwłoki powyżej 15 dni zwłoki. Strony ustaliły, iż maksymalna wysokość kar za niedotrzymanie terminów pośrednich wynosi 15% wartości netto Umowy.Kary za terminy pośrednie nalicza się w terminie zakończenia realizacji Umowy i zostają one anulowane w przypadku braku zwłoki w realizacji terminu końcowego. c) za zwłokę Emitenta w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości: - 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki jeżeli zwłoka nie przekracza 15 dni - 20.000,00 zł za każdy
następny dzień zwłoki powyżej 15 dni zwłoki. Strony ustaliły, iż maksymalna wysokość kar za zwłokę Emitenta w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji wynosi 10% wartości netto Umowy. 2. Maksymalna wysokość kar umownych, wypłacanych przez którąkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 15% wartości netto Umowy. 3.Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. Kwotę odszkodowania pomniejsza się o zapłaconą karę umowną. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

| | | AWBUD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-09-24 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

Podziel się opinią

Share
dgzpolo
dgzpolo