Trwa ładowanie...
d4m2maj
d4m2maj
espi

AWBUD - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki (13/2014)

AWBUD - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki (13/2014)
Share
d4m2maj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. otrzymał od Petrofox S.A. (societé anonyme), spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze handlowym (Registre de Commerce et des Soci?t?s) pod numerem B 153294, ("Petrofox S.A.), działającego także w imieniu Andrzeja Wuczyńskiego, Małgorzaty Wuczyńskiej, Michała Wuczyńskiego i Tomasza Wuczyńskiego, zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") o zmniejszeniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. przez Petrofox S.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce ("AWBUD S.A") w wyniku zawarcia przez Petrofox S.A. z Domem Maklerskim BZ WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu ("Dom Maklerski") umowy sprzedaży instrumentów finansowych na mocy której Dom Maklerski działając
we własnym imieniu, ale na rachunek Petrofox Sp. z o.o. w Fugasówce, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000477693 ("Petrofox Sp. z o.o.") jako zleceniodawcy, nabył na rachunek Petrofox Sp. z o.o. 24.776.363 akcji AWBUD S.A. ("Akcje"). W zawiadomieniu Petrofox S.A. wskazał jednocześnie, że (1) przed dniem 9 kwietnia 2014 r. Petrofox S.A. posiadał 51.776.363 akcji AWBUD S.A., reprezentujących łącznie 62,81 % udział w kapitale zakładowym AWBUD S.A. oraz 51.776.363 głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A., stanowiących 62,81 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.,(2) wskutek transakcji nabycia Akcji, Petrofox S.A. posiada 27.000.000 akcji AWBUD S.A., reprezentujących łącznie 32,76 % udział w kapitale zakładowym AWBUD S.A. oraz 27.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A., stanowiących 32,76 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A., (3) jedynym Wspólnikiem Petrofox S.A. jest Sandpiper 4 Sp. z o.o. w Warszawie,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000465306 ("Sandpiper 4 Sp. z o.o."), (4) Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, Michał Wuczyński i Tomasz Wuczyński są jedynymi wspólnikami Sandpiper 4 Sp. z o.o. oraz Petrofox Sp. z o.o., a także działają na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz porozumienia z dnia 30 lipca 2013 r., (5) Andrzej Wuczyński jest podmiotem dominującym stosunku do Petrofox Sp. z o.o. i Sandpiper 4 Sp. z o.o., a tym samym w stosunku do Petrofox S.A., w rozumieniu art. 4 pkt 14) lit b) Ustawy, jako, że zgodnie z brzmieniem § 14 ust. 2 aktu założycielskiego Petrofox Sp. z o.o. oraz § 14 ust. 2 aktu założycielskiego Sandpiper 4 Sp. z o.o., Andrzej Wuczyński posiada osobiste prawo powoływania jedynego członka Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, osobiste prawo powoływania większości członków Zarządu, (6) zgodnie z art. 4 pkt 16) Ustawy, podmioty wymienione powyżej tworzą grupę kapitałową, (7)
Petrofox S.A. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje AWBUD S.A., (8) Petrofox S.A. nie zawierał umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d4m2maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2014-04-14 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m2maj

Podziel się opinią

Share
d4m2maj
d4m2maj