Trwa ładowanie...
d1u1hhu
espi

B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Pekao S.A. (73/2012)

B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Pekao S.A. (73/2012)

Share
d1u1hhu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Pekao S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 27 grudnia 2012r., podpisał Umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], której przedmiotem jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego w środowisku informatycznym Banku wraz z migracją danych oraz usługami gwarancyjnymi świadczonymi w formie 36-miesięcznego serwisu gwarancyjnego. Spółka zobowiązuje się również do świadczenia, na życzenie Banku, płatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 2 lat po upływie okresu gwarancji, na zasadach określonych w odrębnej umowie, a także do sprzedaży na każde życzenie Banku, części zamiennych do zakupionego sprzętu informatycznego przez okres 2 lat po upływie okresu gwarancji. Istotne warunki umowy: Z tytułu realizacji umowy Bank zapłaci Spółce wynagrodzenie w wysokości 2.438.896,71 zł netto w terminie 30 dni od daty wpływu do Banku należycie wystawionej faktury VAT. Z tytułu niedotrzymania terminu wydania sprzętu informatycznego i instalacji Bank ma prawo
obciążyć Spółkę karą umowną w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego i niezainstalowanego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w umowie. W przypadku przekroczenia terminów wykonania napraw gwarancyjnych sprzętu informatycznego Bank ma prawo obciążyć Spółkę karą umowną w wysokości 0,2% wartości netto dotkniętego wadą sprzętu informatycznego, odpowiednio za każdą godzinę opóźnienia. Kary umowne z tego tytułu naliczane będą w okresach kwartalnych w wartościach skumulowanych na koniec każdego kwartału. Strona odstępująca od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi druga strona ma prawo obciążyć drugą stronę karą umowną w wysokości 10% wartości netto sprzętu informatycznego objętego odstąpieniem od Umowy. Bank ma prawo odstąpić od Umowy i obciążyć Spółkę karą umowną w wyżej wskazanej wysokości w szczególności w razie opóźnienia dostawy sprzętu informatycznego większego niż 10 dni. Ww. kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. Dochodzenie kar
umownych nie pozbawia Banku uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Poza wyżej wymienionymi umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd B3SYSTEM S.A. informuje jednocześnie, iż łączna suma podlegających kumulacji transakcji z Bankiem przeprowadzonych przez Spółkę w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia dzisiejszego, tj. do 27 grudnia 2012 r. wynosi 4.836.097,35 zł netto. Umową o największej wartości jest ww. umowa na sprzedaż, dostarczenie, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego w środowisku informatycznym Banku wraz z migracją danych oraz usługami gwarancyjnymi świadczonymi w postaci 36-miesięcznego serwisu gwarancyjnego. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki B3System S.A. na dzień 30 września 2012r. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 8 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2012-12-27 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu