Trwa ładowanie...
dm9eo4k
espi

B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z Polską Telefonią Cyfrową S.A. (36/2011)

B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z Polską Telefonią Cyfrową S.A. (36/2011)
Share
dm9eo4k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Polską Telefonią Cyfrową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011r., otrzymał zwrotnie od firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie podpisaną Umowę na sprzedaż Sprzętu i Oprogramowania z rozszerzoną gwarancją o wartości 1.988.189,46 zł netto. Umowa nakłada na B3System S.A. odpowiedzialność w następującym zakresie: - W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez B3System terminów, o których mowa w Umowie Polska Telefonia Cyfrowa S.A. ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20 % wartości Umowy netto. - W przypadku opóźnienia w wykonaniu przez B3System zobowiązań związanych ze świadczeniem Gwarancji Rozszerzonej na Sprzęt,
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,1% wartości netto części serwisowej Umowy za każdą rozpoczętą godzinę przestoju w pracy ponad gwarantowany termin naprawy oraz czas reakcji sprzętu będącego przedmiotem Umowy, nie więcej niż 10 % wartości netto części serwisowej Umowy. W przypadku zaistnienia siły wyższej kary umowne nie będą naliczane. - Kary Umowne mają charakter gwarancyjny, co oznacza, iż Polska Telefonia Cyfrowa S.A. nie jest obowiązana do wykazania faktu poniesienia szkody. - W przepadku opóźnienia w realizacji płatności przez Polską Telefonię Cyfrową S.A., B3System ma prawo do obciążenia Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. odsetkami ustawowymi. Umowa została uznana za znaczącą ze względu wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki B3System S.A. na dzień 30.09.2011r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
521-30-60-709 016226542
(NIP) (REGON)
dm9eo4k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Mirosław Kaliński Prezes Zarządu
2011-12-01 Robert Wodziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm9eo4k

Podziel się opinią

Share
dm9eo4k
dm9eo4k