Trwa ładowanie...
d3vwm9e
espi

BAKALLAND S.A. - Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału doceloweg ...

BAKALLAND S.A. - Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (56/2014)
Share
d3vwm9e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D, na zasadach następujących: 1.Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta na podstawie §9a Statutu Spółki w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą numer 5/III/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz po uzyskaniu stosownych zgód Rady Nadzorczej Spółki; 2.Na podstawie uchwały Zarządu podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.570.345,80 złotych do kwoty 4.284.631,50 złotych, tj. o kwotę 714.285,70 złotych, przy czym podwyższenie to uwzględnia podwyższenie kapitału w wyniku połączenia Spółki z Innova Phoenix
Sp. z o. o., które nie zostało zarejestrowane do dnia powzięcia uchwały w przedmiocie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; 3.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej zostanie dokonane poprzez emisję 7.142.857 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; 4.Akcjom serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3 KSH w zw. z art. 351 § 1 KSH; 5.Cena emisyjna akcji serii D wynosi 2,80 zł (dwa złote 80/100); 6.Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia ich objęcia; 7.Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi; 8.Ze względu na ważny interes Spółki związany z potrzebą pozyskania środków na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz jej spółek zależnych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości; 9.Akcje serii D zostaną w całości objęte, w ramach subskrypcji prywatnej, przez spółkę Innova Phoenix S.? r.l. spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem B 186844, z siedzibą w Luksemburgu przy 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwm9e

Podziel się opinią

Share
d3vwm9e
d3vwm9e