Trwa ładowanie...
d116c95
d116c95
espi

BAKALLAND S.A. - Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. ...

BAKALLAND S.A. - Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. (66/2012)
Share
d116c95

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2012 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ("Rozporządzenie") informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał od Zarządu spółki zależnej BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("BCG") informację o zawarciu następujących znaczących umów: 1. Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym a) Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Spółki zależnej kredytu obrotowego w wysokości 10.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu surowców oraz zapasów produktów gotowych. b) Kredyt został udzielony do dnia 31 maja 2013 roku. c) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: -zastaw rejestrowy na rzeczach przyszłych, zapasach, półfabrykatach i wyrobach gotowych na łączną kwotę 12.000.000,00 złotych wraz z
cesją z polisy ubezpieczeniowej, -weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, -pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku. Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej łącznie z umową wskazaną w poniższym pkt 2 oraz . 2. Aneks do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 27 maja 2010 roku nr U/0004847074/0002/2010/5500: a) Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie spłaty udzielonego kredytu do dnia 31 maja 2013 roku. b) Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka do kwoty 6.000.000 złotych na nieruchomości opisanej w KW nr ZA1B/00078587/0 (wpis na drugim miejscu) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium
umowy znaczącej łącznie z umową opisaną w powyższym punkcie 1. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d116c95

Podziel się opinią

Share
d116c95
d116c95