Trwa ładowanie...
d3lfene

BALTONA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

BALTONA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3lfene
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 363 244 245 229 86 709 58 235
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej 2 764 (3 595) 660 (854)
(Strata)/Zysk brutto (3 214) (4 879) (767) (1 159)
(Strata)/Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej (3 871) (5 219) (924) (1 239)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 139 4 039 988 959
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (4 501) (20 971) (1 074) (4 980)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (7 361) 15 870 (1 757) 3 769
Przepływy pieniężne netto, razem (7 722) (1 062) (1 843) (252)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w tys. sztuk 11 093 11 159 11 093 11 159
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych (w szt) 39 000 11 100 39 000 11 100
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,35) (0,47) (0,08) (0,11)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,35) (0,47) (0,08) (0,11)
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2014 ORAZ 31.12.2013
Aktywa razem 98 349 91 328 23 074 22 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 407 78 714 21 211 18 980
Zobowiązania długoterminowe 25 480 28 134 5 978 6 784
Zobowiązania krótkoterminowe 64 927 50 580 15 233 12 196
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 503 12 358 1 526 2 980
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 660 679
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,59 1,11 0,14 0,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,59 1,11 0,14 0,27

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Baltona SA
Group PHZ Baltona - audit report 2014.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta Grupy PHZ Baltona SA
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności 2014.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy PHZ Baltona SA
2015-03-20_Oświadczenie Zarządu_Grupa Kapitałowa Baltona SA.pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Baltona SA
2015-03-20_Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Baltona SA w 2014 r.pdf Raport dotyczący stosowania ładu korporacyjnego w Grupie Baltona
List do akcjonariuszy skonsolidowane 2014.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski
2015-03-20 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Michał Kacprzak Główny Księgowy Michał Kacprzak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene