Trwa ładowanie...
dymh955

BANK PEKAO SA - Wykup oraz umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowan...

BANK PEKAO SA - Wykup oraz umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank (1/2013)

Share
dymh955

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup oraz umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 2 stycznia 2013 r. Bank dokonał wykupu 40.361 obligacji imiennych Banku serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku zwykłych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku ("Uchwała nr 6 NWZ"), w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, kluczowych dla realizacji strategii Banku, ustanowionego uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. ("Program Motywacyjny"). Obligacje zostały wykupione przez Bank w terminie wykupu, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii D, ustalonymi uchwałą Zarządu Banku Nr 40/III/05 z dnia 30.03.2005 r. oraz § 16 ust. 2 Uchwały nr 6 NWZ, od obligatariuszy, którzy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii G wynikającego z Obligacji. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 t.j.), w wyniku wykupu, Obligacje w liczbie 40.361 uległy umorzeniu. Cena wykupu była równa wartości nominalnej Obligacji i wynosiła 0,01 zł za jedną Obligację. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 w zw. z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 1/2013: Buyout and redemption of Bonds with priority right to take up shares issued by the BankThe Management Bard of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informs, that on 2nd of January, 2013 Bank bought out 40.361 Series D registered Bonds with priority right to take up Bank’s Ordinary Bearer Shares G Series (“Bonds”), issued by the Bank on the basis of “Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dated 25th of July, 2003 concerning issuance of Series A, B, C and D registered Bonds with priority right to take up Bank’s shares, exclusion of pre-emptive right Bank’s shares Series F and G and exclusion of pre-emptive right of registered bonds Series A, B, C and D with priority right to take up Bank’s shares” (“Resolution No. 6 of the EGM”), as a part of execution of Motivation Program for the members of management bodies, managers and employees of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna capital group, key for
implementation of Bank’s strategy, created by the Resolution No. 5 of ExtraordinaryGeneral Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dated 25th of July, 2003 (“Motivation Program”). The Bonds were bought out by the Bank at buyout date, in accordance with the Conditions of Issue Series D Bonds, adopted by Resolution of the Management Board of the Bank No 40/III/05 dated 30th of March 2005 and § 16 sec. 2 of the Resolution No. 6 of the EGM from bond holders who have not executed priority right to take up Bank’s Series G Shares resulting from Bonds. According to Art. 24 sec. 1 of the Act on Bonds dated June 29, 1995 (Journal of Laws of 2001 No. 120, Item 1300), as the result of the buyout, the Bonds in the number of 40.361 were redeemed.Buyout price was equal to nominal value of the Bonds and amounted to 0,01 zloty for each Bond.Legal basis:Section 5 subsection 1 clause 6 in connection with section 12 of the Finance Minister’s Ordinance of the 19th of February 2009 regarding current and periodic reports
published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |

dymh955

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-01-04 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2013-01-04 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955