Trwa ładowanie...
d1khzyy
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Raport roczny R 2011

BBI DEVELOPMENT NFI - Raport roczny R 2011
Share
d1khzyy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody operacyjne 6 828 5 374 1 649 1 342
Koszty operacyjne 7 066 6 169 1 707 1 541
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 300 -310 72 -77
Zysk (strata) brutto -4 960 -31 226 -1 198 -7 798
Zysk (strata) netto -5 049 -30 889 -1 220 -7 714
Aktywa razem 250 528 224 584 56 722 56 709
Zobowiązania razem 61 421 30 320 13 906 7 656
w tym zobowiązania krótkoterminowe 13 770 13 258 3 118 3 348
Kapitał własny 189 107 194 264 42 815 49 053
Kapitał zakładowy 52 308 52 308 11 843 13 208
Liczba udziałów/akcji w sztukach 523 078 250 500 722 025 523 078 250 500 722 025
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,37 0,08 0,40 0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 097 -1 197 -3 888 -298,9211867
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 338 -6 854 -2 980 -1 712
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 784 12 775 6 228 3 190
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: dla 2011 roku: 4.4168, dla 2010 roku: 3,9603 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, dla 2011 roku: 4.1401, dla 2010 roku: 4,0044
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
OpiniaBBID2011.pdf Opinia Biegłego Rewidenta do jednostkowego SF na 31.12.2011
RaportBBID2011.pdf Raport Biegłego Rewidenta do jednostkowego SF na 31.12.2011
SF MSSF 31 12 2011.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe na 31.12.2011
BBIDsprawozdaniezarzadujednostkowe2011.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu na 31.12.2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Finansowych
w walucie
data przekazania: 2012-03-20
BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d1khzyy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2012-03-20 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2012-03-20 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2012-03-20 Paweł Nowacki Członek Zarządu
2012-03-20 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Marcin Rzeszutkowski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1khzyy

Podziel się opinią

Share
d1khzyy
d1khzyy