Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Wykup zapadających obligacji Emitenta. (6/2013)

BBI DEVELOPMENT NFI - Wykup zapadających obligacji Emitenta. (6/2013)

Share
dkjotf2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup zapadających obligacji Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku oraz nr 3/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku Zarząd BBI Development NFI S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 lutego 2013 Spółka dokonała wykupu następujących zapadających obligacji wyemitowanych przez Spółkę (dalej: "Obligacje"): a) 700 (siedmiuset) trzyletnich obligacji wyemitowanych w dniu 23 lutego 2010 roku, oznaczonych jako seria BBD220213OO01, zdematerializowanych, nie będących przedmiotem obrotu zorganizowanego, o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 (siedem milionów) złotych. b) 850 (ośmiuset pięćdziesięciu) dwuletnich obligacji wyemitowanych w dniu 23 lutego 2011 roku, oznaczonych jako seria BBD0213 (400 obligacji) oraz BBD0213_1 (450 obligacji), zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLNFI1200091, będących przedmiotem obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. (rynek Catalyst)
, o łącznej wartości nominalnej
8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) złotych. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji obowiązującego w Spółce. Obligacje zostały wykupione przez Spółkę w terminie wykupu, na podstawie warunków emisji Obligacji. Celem wykupu Obligacji może być wyłącznie ich umorzenie, bowiem stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. 2001, nr 120, poz. 1300) wykup Obligacji jest jednoznaczny z ich umorzeniem. Łączna wartość świadczenia spełnionego przez Emitenta z tytułu wykupu Obligacji na rzecz obligatariuszy była równa łącznej wartości nominalnej Obligacji, tj. 15.500.000 złotych (co odpowiada kwocie 10.000 zł przypadającej na jedną, podlegającą wykupowi Obligację), przy czym w dniu wykupu Emitent wypłacił obligatariuszom także kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy zakończony 22 lutego 2013 roku. W wyniku wykupu łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych, a jeszcze niewykupionych obligacji Spółki (emitowanych w ramach w/w
programu emisji) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu 88.500.000 (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) złotych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6) w zw. z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2013-02-22 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2