Trwa ładowanie...
d2c54l7
d2c54l7
espi

BBI ZENERIS NFI - Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowane...

BBI ZENERIS NFI - Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o. (12/2011)
Share
d2c54l7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 13 maja 2011 r., Fundusz przedstawia informacje, uzyskane od OZEN Plus sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu (OZEN), o przebiegu prac zmierzających do ukończenia inwestycji realizowanej przez OZEN. Okres pomiędzy 13 maja 2011 r. (data odstąpienia przez OZEN od umowy z AWBUD SA) ? a 21 maja 2011 r. został poświęcony w głównej mierze na prace inwentaryzacyjne, uzgodnienia umowne z kluczowymi podwykonawcami, jak również złożenie zamówień na podstawowe materiały, niezbędne do wykonania pozostałego zakresu robót. Kalendarium najbardziej istotnych zdarzeń, dotyczących przebiegu prac z realizacji inwestycji w Wałczu, od momentu odstąpienia przez OZEN od Umowy z Generalnym Wykonawcą do dnia 21 maja 2011 r. przedstawiało się w sposób następujący: ? W dniu 13 maja 2011 r. zostały podjęte następujące działania: o powołanie nowego kierownika budowy, o przejęcie przez nowego kierownika budowy dzienników budowy, będących dotychczas w dyspozycji kierownika budowy ze strony
Generalnego Wykonawcy, o poinformowanie kluczowych podwykonawców dotychczasowego Generalnego Wykonawcy o odstąpieniu od umowy i jej powodach. ? W dniu 14 maja 2011 r. została przeprowadzona całodniowa wizja lokalna, mająca na celu wizualną rejestrację stanu obiektów technologicznych i kubaturowych, będących w dyspozycji Generalnego Wykonawcy. Przeprowadzona wizja lokalna odbyła się przy udziale przedstawicieli OZEN oraz dotychczasowego Generalnego Wykonawcy, jako obserwatora. Wizja lokalna została przeprowadzona przy wykorzystaniu kamer cyfrowych. ? W terminie od 18 maja do 21 maja br. przeprowadzono inwentaryzację wszystkich obiektów technologicznych oraz kubaturowych ( tj. składowisko surowca, ciągi przygotowania drewna, wiata z urządzeniami suchej destylacji drewna, urządzenia i obiekty kondycjonowania i konfekcjonowania węgla drzewnego ? w tym brykieciarnia, hala pakowania i sezonowania węgla, hale magazynowe produktu, budynek administracyjno ? biurowy, budynek socjalny, portiernia, studnia głębinowa,
zbiorniki i pompownia wody p. poż., budynek główny elektrociepłowni, obiekty gospodarki odpopielania, obiekty gospodarki wodą chłodzącą, obiekty wspólne) w zakresie: o określenia stanu zawansowania robót wykonanych na dzień 13 maja 2011 r. przez dotychczasowego Generalnego Wykonawcę, o stwierdzonych wad/usterek bez uruchamiania urządzeń, o wskazania prac, które należy wykonać w poszczególnych obiektach dla ich zakończenia. Przedmiotowa inwentaryzacja odbywała się przy udziale inspektorów nadzoru branżowego OZEN, merytorycznych pracowników OZEN, rzeczoznawcy budowlanego oraz przedstawicieli renomowanej międzynarodowej Spółki inżynierskiej, TEBODIN Poland Sp. z o.o., jak również przedstawicieli dotychczasowego Generalnego Wykonawcy, występujących podczas inwentaryzacji w roli obserwatorów. Po dokonaniu inwentaryzacji przejęto klucze do obiektów. ? Przeprowadzono próby instalacji transportu produktu ? węgla drzewnego ? z użyciem produktu. W zakresie układu transportu węgla drzewnego skatalogowano wady i
usterki. ? W dniach 16 ? 21 maja br. przeprowadzono spotkania z kluczowymi podwykonawcami i podjęto ustalenia w zakresie umownym. ? Rozpoczęto prace, jakie zostały przewidziane do wykonania siłami własnymi OZEN. OZEN dokonał zamówień na podstawowe materiały do wykonania pozostałego skatalogowanego zakresu robót. OZEN podtrzymuje informacje zawarte w raporcie bieżącym Funduszu nr 8/2011, iż rozpoczęcie produkcji węgla drzewnego powinno nastąpić do końca czerwca 2011r., zaś oddanie zakładu do eksploatacji do końca lipca 2011r. Kolejny raport z przebiegu prac zostanie przedstawiony 30 maja 2011r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c54l7

Podziel się opinią

Share
d2c54l7
d2c54l7