Trwa ładowanie...
d43xdm0

BERLING S.A. - Raport roczny R 2013

BERLING S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d43xdm0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 98 676 98 820 23 433 23 677
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 986 12 317 2 134 2 951
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 736 11 712 2 075 2 806
Zysk (strata) przed opodatkowania 8 980 10 122 2 133 2 425
Zysk (strata) netto 7 230 8 106 1 717 1 942
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 609 13 579 382 3 254
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 989 -96 -1660 -23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 076 -3 964 -968 -950
Przepływy pieniężne netto ? razem -9 456 9 518 -2 246 2 281
Aktywa/Pasywa razem 79 753 77 052 19 231 18 847
Aktywa trwałe 26 703 19 850 6 439 4 855
Aktywa obrotowe 53 049 57 202 12 792 13 992
Kapitał własny 71 554 67 883 17 254 16 605
Zobowiązania razem 8 198 9 169 1 977 2 243
Zobowiązania długoterminowe 182 113 44 28
Zobowiązania krótkoterminowe 8 016 9 056 1 933 2 215
Liczba akcji (tys. szt.) 17 5241 17 4762 17 524 17 476
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,41 0,46 0,10 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,08 3,88 0,98 0,95
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP w szczególności:  kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2013 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013 tj. 4,1472 zł; 31.12.2012 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2013 tj. 4,0882 zł),  kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (2013r. – 4,2110 zł; 2012 r. - 4,1736 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe BERLING S.A..pdf
Opinia i raport niezalężnego rewidenta - BERLING SA.pdf
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Oświadczenie Zarządu o jednostkowym sprawozdaniu finansowym.pdf
Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego.PDF
Pismo Prezesa dot. BERLING S.A..PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności BERLING S.A..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | BERLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-018 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Zgoda | | 5/8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Hanna Berling Prezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Ciechański Vce Prezes Zarządu
2014-03-21 Radosław Mrowiński Vce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Dorodziński Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0