Trwa ładowanie...
d3ox0wb

BERLING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

BERLING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ox0wb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 100 792 101 962 23 935 24 430
Zysk (strata) ze sprzedaży 13 372 15 182 3 175 3 638
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 132 14 639 3 118 3 508
Zysk (strata) przed opodatkowania 13 428 13 132 3 189 3 146
Zysk (strata) netto 10 861 10 517 2 579 2 520
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 650 16 647 154 3 989
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 -434 -57 -104
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 098 -3 459 -973 -829
Przepływy pieniężne netto ? razem -3 688 12 143 -876 2 909
Aktywa/Pasywa razem 94 948 90 280 22 894 22 083
Aktywa trwałe 18 602 19 119 4 485 4 677
Aktywa obrotowe 76 346 71 160 1 841 17 406
Kapitał własny 83 486 76 185 20 131 18 635
Zobowiązania razem 11 461 14 094 2 764 3 447
Zobowiązania długoterminowe 538 442 130 108
Zobowiązania krótkoterminowe 10 924 13 652 2 634 3 339
Liczba akcji (tys. szt.) 17 5241 17 4762 17 550 17 4761
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,62 0,60 0,15 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,76 4,36 1,15 1,07
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2013 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013 tj. 4,1472 zł; 31.12.2012 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2013 tj. 4,0882 zł), - kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (2013r. – 4,2110 zł; 2012 r. - 4,1736 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BERLING.pdf
Opinia i raport niezależnego rewidenta - Grupa kapitałowa.pdf
Oświadczenie Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.pdf
Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.PDF
Pismo Prezesa dot. grupy kapitałowej BERLING.PDF
Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej BERLING.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | BERLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-018 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Zgoda | | 5/8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Hanna Berling Prezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Ciechański Vce Prezes Zarządu
2014-03-21 Radosław Mrowiński Vce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Dorodziński Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb