Trwa ładowanie...
dqpu96j
espi
07-03-2013 16:25

BEST - Emisja obligacji (5/2013)

BEST - Emisja obligacji (5/2013)

Share
dqpu96j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2013 r. podjął uchwałę nr 20/2013 w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii H (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni. Emisja Obligacji nastąpi na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z poź. zm.). Oferta skierowana zostanie do nie więcej niż 99 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych ani publicznej oferty obligacji (oferta prywatna). Szczegółowe zasady emisji Obligacji zostały określone w Propozycji Nabycia Obligacji na okaziciela serii H Spółki BEST S.A. w trybie oferty prytwatnej. I. Cel emisji Emitent nie określił celu emisji. II. Określenie rodzaju emitowanych obligacji Emitowane Obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu.
Emitowane Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Emitowane Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą naliczane począwszy od dnia przydziału Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem). Emitowane Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. III. Wielkość emisji Emisja Obligacji obejmuje 100.000 (sto tysięcy) sztuk niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii H. Emisja Obligacji dojdzie do skutku (próg emisji), jeśli 100.000 (sto tysięcy) sztuk Obligacji zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych. IV. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosić będzie 99,65 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 65/100). V. Warunki wykupu i warunki wypłaty
oprocentowania obligacji Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione w terminie wykupu przypadającym na 3,5 (trzy i pół) roku licząc od dnia przydziału Obligacji. Oprocentowanie Obligacji wypłacane będzie w okresach co 6 (sześć) miesięcy. VI. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Emitowane Obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. VII. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 90,4 mln PLN, z tego zobowiązania finansowe 75,8 mln PLN. Ze względu na prowadzoną działalność inwestycyjną ? inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent
nie wyklucza poniesienia kolejnych nakładów inwestycyjnych, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję kolejnych serii obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. Ostatecznie będzie to jednak zależało od dostępności i cen nabycia pakietów wierzytelności, struktury finansowania podejmowanych inwestycji oraz możliwości finansowych Emitenta. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji (serie C, D, E, F i G). Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii. Do czasu wykupu Obligacji łączna wartość zadłużenia finansowego pomniejszonego o środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej Emitenta (dług netto) nie przekroczy 250% (dwieście pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta. Wskaźnik ten na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 83 %. VIII. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być
sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Emitent nie określił w warunkach emisji Obligacji serii H celu emisji ani przedsięwzięcia, na które mają zostać przeznaczone środki pozyskane z emisji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j

| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2013-03-07 Barbara Rudziks Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqpu96j
dqpu96j