Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

BETACOM - Raport kwartalny SA-Q 1/2014

BETACOM - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
Share
d12yuhg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 341 14 225 4 401 3 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 166 45 39
Zysk (strata) brutto 275 186 66 44
Zysk (strata) netto 214 146 51 34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 478 -8 208 -835 -1 929
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 345 204 83 48
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -296 1 736 -71 408
Przepływy pieniężne netto, razem -3 429 -6 268 -823 -1 473
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 364 34 321 10 181 7 928
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 345 15 346 5 370 3 545
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 072 1 450 258 335
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 519 8 507 2 768 1 965
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 019 18 975 4 811 4 383
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 485 467
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,07 0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,91 9,39 2,38 2,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30
data przekazania: 2014-07-31
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe 7 373 7 552 8 239
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 635 1 894 2 685
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 1 537 1 780 2 199
Należności długoterminowe 1 586 1 794 1 237
Od jednostek powiązanych 74 74 169
Od pozostałych jednostek 1 512 1 720 1 068
Inwestycje długoterminowe 490 490 490
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 490 490 490
w jednostkach powiązanych, w tym: 490 490 490
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 490 490 490
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 125 1 594 1 628
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 125 1 594 1 628
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 34 991 34 282 26 082
Zapasy 2 030 364 4 144
Należności krótkoterminowe 14 727 16 876 11 935
Od jednostek powiązanych 219 165 448
Od pozostałych jednostek 14 508 16 711 11 487
Inwestycje krótkoterminowe 6 709 10 138 1 011
Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 709 10 138 1 011
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 709 10 138 1 011
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 525 6 904 8 992
A k t y w a r a z e m 42 364 41 834 34 321
PASYWA
Kapitał własny 20 019 19 805 18 975
Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 17 650 17 650 17 650
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych 135 -2 255 -841
Zysk (strata) netto 214 2 390 146
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 345 22 029 15 346
Rezerwy na zobowiązania 1 805 1 214 1 566
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 730 1 139 1 505
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 75 61
długoterminowa 75 75 61
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 1 072 1 202 1 450
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 1 072 1 202 1 450
Zobowiązania krótkoterminowe 11 519 9 239 8 507
Wobec jednostek powiązanych 2 24
Wobec pozostałych jednostek 10 951 8 639 8 003
Fundusze specjalne 566 576 504
Rozliczenia międzyokresowe 7 949 10 374 3 823
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 7 949 10 374 3 823
długoterminowe
krótkoterminowe 7 949 10 374 3 823
P a s y w a r a z e m 42 364 41 834 34 321
Wartość księgowa 20 019 19 805 18 975
Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,91 9,80 9,39
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 8 598 4 544 4 907
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 598 4 544 4 907
udzielonych gwarancji i poręczeń 4 357 3 706 4 069
udzielonych poręczeń wekslowych 4 241 838 838
Inne (z tytułu) 4 465 4 251 4 304
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa 4 000 4 000 4 000
blokada środków na rachunku bankowym 465 251 304
Pozycje pozabilansowe, razem 13 063 8 795 9 211
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 341 14 225
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 642 9 849
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 699 4 376
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 956 11 748
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 029 7 864
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 927 3 884
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 385 2 477
Koszty sprzedaży 1 305 1 528
Koszty ogólnego zarządu 929 803
Zysk (strata) ze sprzedaży 151 146
Pozostałe przychody operacyjne 38 23
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11
Dotacje
Inne przychody operacyjne 27 23
Pozostałe koszty operacyjne 0 3
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 166
Przychody finansowe 136 75
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 128 58
od jednostek powiązanych 2
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 8 17
Koszty finansowe 50 55
Odsetki w tym: 50 55
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 275 186
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 275 186
Podatek dochodowy 61 40
część bieżąca
część odroczona 61 40
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 214 146
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 214 146
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 805 18 829 18 829
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 805 18 829 18 829
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 17 650 17 650 17 650
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 650 17 650 17 650
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 135 -841 -841
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 390 1 704 1 704
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 390 1 704 1 704
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 1 704
wypłata dywidendy 1 414
pokrycie straty z lat ubiegłych 290
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 390 0 1 704
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 255 2 545 2 545
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 255 2 545 2 545
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 290
podział zysku z lat ubiegłych 290
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 255 2 255 2 545
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 135 -2 255 -841
Wynik netto 214 2 390 146
zysk netto 214 2 390 146
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 019 19 805 18 829
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 214 146
Korekty razem -3 692 -8 354
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 563 554
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 22
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -11
Zmiana stanu rezerw 591 -116
Zmiana stanu zapasów -1 666 -2 447
Zmiana stanu należności 2 004 146
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 397 -6 699
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 577 186
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 478 -8 208
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 407 242
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 97
w jednostkach powiązanych 66
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 55
odsetki 11
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 42 31
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 42 31
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 354 145
Wydatki 62 38
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 62 38
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 345 204
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 979
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 1 979
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 296 243
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 247 188
Odsetki 49 55
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -296 1 736
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 429 -6 268
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 429 -6 268
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 10 138 7 279
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 709 1 011
o ograniczonej możliwości dysponowania 465 304
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Komentarz I kw_2014.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał roku obrotowego 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg