Trwa ładowanie...
d44k8ji
d44k8ji
espi

BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (37/2014)

BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (37/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d44k8ji

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Raport bieżący 37/2014 z 15 października 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej (?Bank?) informuje, że w dniu 15 października 2014 r. w ramach programu emisji certyfikatów depozytowych (?CD?) na podstawie umów z 14 marca 2008 r. Bank dokonał wykupu transzy 89 szt. CD kuponowych o łącznej wartości nominalnej 44 500 000 PLN. CD zostały wykupione po cenie nominalnej. Program emisji certyfikatów depozytowych był przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności kredytowej Banku. Umowy z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie programu emisji krótko- i średnioterminowych papierów wartościowych na okaziciela denominowanych w PLN w formie certyfikatów depozytowych o maksymalnej wartości do 2,5 mld PLN zostały opisane w prospekcie emisyjnym Banku zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 kwietnia 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Redemption of Bank BGŻ S.A. Certificates of Deposit Current report 37/2014 dated October 15, 2014 Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej (“Bank”), hereby informs that on October 15, 2014 under the agreements signed on March 14, 2008 in relation to Certificates of Deposit issuance program (“CDs”) the Bank redeemed the issue of 89 pcs. of coupon CDs with a total nominal value of PLN 44 500 000. CDs were repurchased at their nominal value. Certificates of deposit issue program was used to finance Bank’s current credit activities. The agreements dated March 14, 2008 relating to a program for the issuance by the Bank of Polish zloty denominated short- to medium-term bearer securities in the form of certificates of deposit up to maximum amount of PLN 2.5 billion were described in the Bank’s prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on April 28, 2011. Legal basis: § 5 section 1 point 6 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and
periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | | |
| | | | |

d44k8ji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-15 Geert Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-10-15 Andrzej Sieradz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44k8ji

Podziel się opinią

Share
d44k8ji
d44k8ji