Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

BLACK POINT - Podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji własnych (17/2014) - EBI

BLACK POINT - Podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji własnych (17/2014)
Share
d2kyksq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o podpisaniu dnia 7 listopada 2014 roku warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze (dalej: Loquinar) (dalej: Umowa). Umowa nawiązuje do podpisanego dnia 12 września 2014 roku porozumienia, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2013. Na mocy Umowy Loquinar zobowiązał się sprzedać Emitentowi 2.600.000 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 130.000 PLN. Zbycie w/w akcji nastąpi pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. wyrazi zgodę na nabycie akcji własnych przez Emitenta w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Przejście praw z akcji z Loquinar na Black Point S.A. nastąpi z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych. Do czasu podjęcia w/w uchwały, Loquinar przekazał Zarządowi Emitenta dokumenty akcji
objętych przedmiotem niniejszego nabycia. Dokumenty akcji zostały złożone do depozytu znajdującego w siedzibie Emitenta. Nabycie akcji nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości 2,48 PLN za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 6.448.000 PLN za wszystkie akcje. Płatność wynagrodzenia nastąpi w drodze potrącenia wierzytelności Loquinar od Emitenta z tytułu wynagrodzenia za zbycie akcji na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, ze wzajemną wierzytelnością Emitenta od Loquinar w łącznej wysokości 6.450.000 PLN z tytułu zwrotu części cen sprzedaży udziałów (5.450.000 PLN) oraz odszkodowania za wady udziałów w spółce SCOT sp. z o.o. (1.000.000 PLN). Strony ustaliły, że wierzytelność Emitenta od Loquinar, o której mowa powyżej, stała się w całości wymagalna z chwilą zawarcia Umowy. Pod warunkiem zawieszającym, o którym mowa powyżej, Umowa przyspiesza i ostatecznie zamyka rozliczenie z Loquinar. Ponadto Loquinar i Emitent zawarli dnia 7 listopada 2014 roku porozumienie, zgodnie z którym pozostałe 800.000 akcji
Black Point S.A. posiadanych przez Loquinar zostanie wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect do dnia 30 czerwca 2016 roku. W przypadku, gdy nie dojdzie do wprowadzenia odpowiedniej liczby akcji do alternatywnego systemu obrotu we wskazanym terminie Emitent zapłaci karę umowną w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez Loquinar na dzień 30 czerwca 2016 roku i kwoty 0,50 PLN. § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr KOLBUSZ Prezes Zarządu
Kamila YAMASAKI Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq