Trwa ładowanie...
d1cw9r1
espi

BNP PARIBAS PL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)

BNP PARIBAS PL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)
Share
d1cw9r1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") informuje, że zgodnie z przyjętą w 2012 roku zasadą zmiany audytora Banku przynajmniej raz na pięć lat, Rada Nadzorcza Banku, działając zgodnie z §15, ust. 3 pkt 8) Statutu Banku, w dniu 29 października 2013 roku dokonała wyboru nowego audytora. Rada Nadzorcza Banku wybrała spółkę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II nr 19, 00-854 Warszawa, nr ewidencyjny KIBR: 73, dalej "Audytor") jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Grupa"), z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie: ? badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku za lata 2014-2017; oraz ? przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku za I półrocza w latach 2014-2017. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami zawodowymi. Umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania zadania, to jest przeprowadzenia wymienionych powyżej badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych za lata 2014-2017. Bank nie korzystał w przeszłości z usług Audytora, w tym z usług w zakresie badania sprawozdań finansowych, natomiast korzystał z usług doradztwa, w tym doradztwa podatkowego innych spółek z grupy Deloitte. Jednocześnie, Bank wyjaśnia, że badanie sprawozdań finansowych Banku i Grupy za rok 2013 zostanie dokonane przez dotychczasowego biegłego rewidenta, tj. spółkę Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 19) i §25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zastrzeżenie prawne: Niniejszy
raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych i ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl. Niniejszy raport
nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie
dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane, spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom i mogą zostać zawarte
wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 34/2013 Election of an entity authorised to audit financial statements The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) informs you that following the rule, adopted in 2012, of changing the external auditor of the Bank at least every 5-year period, the Bank’s Supervisory Board, acting pursuant to Article 15, item 3, section 8) of the Bank’s Statute, elected a new auditor on 29 October 2013. The Bank’s Supervisory Board decided to choose Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (limited partnership), seated in Warsaw, (address: Al. Jana Pawła II No. 19, 00-854 Warsaw; the National Chamber of Statutory Auditors register No. 73, hereinafter the “Auditor”) as an entity authorised to audit financial statements of the Bank and the BNP Paribas Bank Polska S.A. Group (the “Group”), with which an agreement will be concluded on:• the audit of the consolidated financial statements of the Group and the separate financial statements of the Bank
for the years 2014-2017; and• the review of the consolidated financial statements of the Group and the separate financial statements of the Bank for the 1st halfs of 2014-2017.The election has been made in accordance with legal provisions in force and professional standards.The agreement with Auditor will be concluded for the period of performance of the above-mentioned audits and reviews for the years 2014-2017.The Bank has not used the Auditor’s services in the past, which includes auditing of financial statements, but has previously used the advisory services, including tax advisory, of other entities from Deloitte group.Additionally, the Bank clarifies that the financial statements of the Bank and of the Group for the year 2013 will be audited by the current auditor, i.e. Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability partnership), seated in Warsaw. Legal basis: Article 5, item 1, section 19) and Article 25 of the Minister of FinanceOrdinance dated February 19, 2009 regarding the
current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259) Disclaimer: This report constitutes fulfilment of reporting obligations, is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Company”). The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange will be the sole legally binding document containing information about the Company and the public offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Company will be authorized to carry out the Offering in Poland once the Prospectus has been approved by the Polish Financial Supervision Authority. For the purposes of the Offering in Poland and
admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Prospectus will be made available on the Company’s website http://www.bnpparibas.pl and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl.This report does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005.This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons. No public offering
of the securities will be made in the United States.This report is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this report or any of its contents.Not for release, directly or indirectly, in or into the United
States of America, Australia, Canada or Japan. | | |
| | | | |

d1cw9r1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Frédéric Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cw9r1

Podziel się opinią

Share
d1cw9r1
d1cw9r1