Trwa ładowanie...
d2za41v

BORUTA-ZACHEM S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (7/2015)

BORUTA-ZACHEM S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (7/2015)

Share
d2za41v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORUTA-ZACHEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boruta-Zachem S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 lutego 2015 roku otrzymał od Tonbo Investments LTD z siedzibą przy Prodromou 75, 1st Floor, Flat/Office 101, Strovolos, 2063, Nikozja, Cypr, HE 334091( dalej ?Tonbo Investments LTD?) zawiadomienie o osiągnięciu poziomu 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść zawiadomienia została przedstawiona poniżej: Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), zawiadamiam, że łączny udział Tonbo Investments LTD w ogólnej liczbie głosów w Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej ?Spółka) wynosi 9,99%. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W dniu 09 lutego 2015r. nastąpiło przeniesienie własności 13.950.000
akcji w następstwie wykonania umowy cywilno-prawnej nabycia akcji z dnia 05 lutego 2015r. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed nabyciem akcji w dniu 09 lutego 2015r. Tonbo Investments LTD posiadał 150 akcji Spółki stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 150 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki i stanowiących 0,0001 % ogólnej liczby głosów w spółce. Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonanej transakcji, Tonbo Investments LTD posiada 13.950.150 akcji Spółki stanowiących 9,99% w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 13.950.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 139 575 150. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy
Spółki wynosi 139 575 150. Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Boruta-Zachem S.A. Brak jest obecnie podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2za41v

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Wiesław Sażała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2za41v

Podziel się opinią

Share
d2za41v
d2za41v