Trwa ładowanie...
d2ak3yq
espi

BRE - Ustalenie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA jednolitego tekstu Statutu Banku (112/2013)

BRE - Ustalenie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA jednolitego tekstu Statutu Banku (112/2013)
Share
d2ak3yq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 112 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA jednolitego tekstu Statutu Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że Rada Nadzorcza Banku działając na podstawie § 3 Uchwały nr 26 oraz § 2 Uchwały nr 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 11 kwietnia 2013 r. ("Uchwały"), ustaliła jednolity tekst Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie Uchwał oraz treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 sierpnia 2013 r., zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na dokonanie części zmian Statutu Banku zaproponowanych w Uchwale nr 26 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 11 kwietnia 2013 r. Wspomniane zmiany do Statutu Banku wejdą w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy, o czym Zarząd Banku poinformuje odrębnym komunikatem, po powzięciu informacji o zaistnieniu takich okoliczności. STATUT mBanku SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 mBank Spółka Akcyjna jest bankiem działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, oraz Kodeksu spółek handlowych. § 2 1. Firma
Banku brzmi: mBank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać skrótu "mBank S.A." 3. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. § 3 (skreślony) § 4 Bank może posiadać wartości dewizowe i dokonywać czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz jest upoważniony do skupu walut obcych. II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU § 5 1. Przedmiotem działania Banku jest wykonywanie usług bankowych, usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 6 niniejszego Statutu. 2. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych. § 6 W celu realizacji zadań wymienionych w § 5 Bank wykonuje: 1. Czynności bankowe: 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 5)
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty, 6) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 6a) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, 7) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 8) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 10) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 11) dokonywanie terminowych operacji finansowych, 12) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 13) wykonywanie czynności banku reprezentanta przewidzianych w Ustawie o obligacjach, 14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 15) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. 2. Inne czynności: 1) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 2) obejmowanie lub
nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 3) pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 4) pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, 5) prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 6) prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, 7) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, 8) nabywanie i zbywanie nieruchomości, 9) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 10) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, świadczenie usług powierniczych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, oraz
wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług powierniczych, 11) emitowanie papierów wartościowych innych niż bankowe papiery wartościowe, 12) świadczenie usług leasingowych i faktoringowych, w tym wykonywanie czynności pośrednika w zakresie tych usług, 13) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, 14) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, 15) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną. 3. Działalność maklerską polegającą na: 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 3) oferowaniu instrumentów finansowych, 4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i
wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe. 4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na: 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 3) doradztwie inwestycyjnym, 4) oferowaniu instrumentów finansowych, 5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe. 5. Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub podmiotów powiązanych, o ile są one objęte przedmiotem działalności podmiotów zlecających. III. ORGANIZACJA BANKU § 7 1. Bank wraz z wybranymi podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w celu oferowania usług
finansowych. 2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust.1, Bank może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych. 3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięć ustala Zarząd. § 8 1. Bank dla realizacji zadań statutowych może tworzyć i likwidować oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. a. 3. Bank może tworzyć grupy doradcze dla pozyskiwania opinii i nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów z kręgami gospodarczymi. Zarząd może powoływać członków takich grup doradczych, wydawać dla nich regulaminy i ustalać wysokość honorariów dla ich członków. § 8a 1.Strukturę organizacyjną Banku tworzą: a/ Centrala, b/ oddziały. 2.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Centrali są departamenty i biura. 3. Zarząd może powoływać stałe komitety lub zespoły w celu realizacji określonych funkcji lub koordynacji pracy jednostek
organizacyjnych Banku oraz zespoły do realizacji określonych zadań. 4. Dyrektorzy Banku mogą powoływać zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań doraźnych. § 9 Organami Banku są: 1. Walne Zgromadzenie, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd. WALNE ZGROMADZENIE § 10 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, najpóźniej w czerwcu. 2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać propozycje: a) porządku obrad Walnego Zgromadzenia, b) projektów uchwał wraz z uzasadnieniami tych uchwał. 5. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez inne podmioty niż Zarząd, Zarząd jest obowiązany do przeprowadzenia czynności niezbędnych w celu doprowadzenia do odbycia się Walnego Zgromadzenia. § 11 Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, c) udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków, d) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, e) zmiana Statutu, f) podwyższenie lub
obniżenie kapitału zakładowego Banku, g) podejmowanie uchwał w sprawie umarzania akcji oraz uchwał o umorzeniu akcji, a w szczególności określenia nieuregulowanych w Statucie zasad umarzania akcji, h) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, j) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, k) likwidacja Banku lub fuzja z innym bankiem, l) wybór likwidatorów, ł) sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą, m) sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie, n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegłego rewidenta Banku. § 12 Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. § 13 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie bądź w formie elektronicznej i dołączone do
protokołu. § 14 1. Akcje Banku są imienne lub na okaziciela. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia. § 15
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 16 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otworzy je jeden z członków Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. RADA NADZORCZA § 17 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać
doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku. 2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady. 4. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady. 5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, postanowi inaczej. 6. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia. § 18 Rada Nadzorcza działa na
podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. § 19 1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. 2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. 3. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 4. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły. § 20 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu
jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w następujących sprawach: a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie
przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. 6. Podjęcie uchwały bez zachowania wymogów zawartych w ust. 5 nie powoduje jednakże jej nieważności, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1-4. Postanowienia ust. 5 nie obowiązują jeżeli wśród wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza liczba Niezależnych Członków Rady niż określona w § 17 ust. 5 Statutu. § 21 Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. § 22 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy w szczególności: a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu, b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych
Banku oraz wieloletnich planów rozwoju, c) rozpoznawanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, d) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów, e) ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla członków Zarządu, f) otrzymywanie z wyprzedzeniem informacji na temat tworzenia, nabywania, zamykania oraz dysponowania oddziałami, stałymi przedstawicielstwami oraz częściami przedsiębiorstwa, jak również rozpoczynania i kończenia przedsięwzięć oraz dziedzin działalności, g) zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, h) zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych albo porozumień o współpracy, i) otrzymywanie informacji na temat oczekiwanych odchyleń od rocznego budżetu, j) wydawanie Zarządowi ogólnych zaleceń odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla, k) zatwierdzanie polityki zmiennych składników
wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku. 2. Rada Nadzorcza może powoływać Stałe Komisje, których członkowie pełnią funkcje jako członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Zakres działania Komisji określony jest w uchwale Rady Nadzorczej. 3. Rada może powołać w szczególności następujące Stałe Komisje: 1) Komisję Prezydialną, do której zadań należy między innymi: a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej, b) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym
postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o powyższych czynnościach. 2) Komisję do spraw audytu, do której zadań należy między innymi: a) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta Banku przez Walne Zgromadzenie, b) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego, c) sprawowanie stałego nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku, d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego. 3) Komisję do spraw ryzyka, do której zadań należy między innymi: a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem
kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie, b) rekomendowanie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą transakcji między Bankiem a członkami organów Banku, przewidzianych w Prawie bankowym. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia wyżej wymienionych parametrów, dalszych uprawnień oraz zakresu działalności Komisji do spraw ryzyka. 4) Komisję do spraw wynagrodzeń, do której zadań należy między innymi: a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń, b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego
szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, d) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla. 4. W skład Komisji do spraw audytu wchodzi co najmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. 5. Stałe Komisje Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Bank będzie udostępniał Akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. § 23 Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu, działając zgodnie z przepisami Prawa bankowego.§ 24 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. ZARZĄD § 25 1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo
polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem. 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć członkom Zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa Zarządu. 3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. § 26 1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, w tym decyduje w sprawach nabycia, obciążenia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b. Zarząd
ustala wytyczne odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej. 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. 3. W szczególnych przypadkach członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. 4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa między innymi sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały
przez Zarząd. § 27 1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do zakresu jego działania należy w szczególności: 1) przewodniczenie Zarządowi, 2) reprezentowanie Banku na zewnątrz, 3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji służbowych, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Banku, które to zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy powinny być wydane w oparciu o uprzednią uchwałę Zarządu w tym względzie w przypadku, gdy przepis prawa lub wewnętrzna regulacja Banku tego wymaga, 4) dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy dyrektorów Banku, na podstawie uchwały Zarządu, przy czym uchwała taka nie może być podjęta bez zgody Prezesa Zarządu; informacje o podziale kompetencji pomiędzy dyrektorów Banku oraz wszelkich zmianach w tym zakresie są niezwłocznie przekazywane Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Członka Zarządu odpowiedzialnego za kształtowanie i realizację polityki kredytowej Banku oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym i finansowym
Banku, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. § 28 1. Członkowie Zarządu kierują działalnością Banku zgodnie z regulaminem Zarządu. 2. Prezes Zarządu może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Banku. § 29 1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 2. Pełnomocnictw udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. Prokura może być odwołana przez każdego członka Zarządu jednoosobowo. Pełnomocnictwo może być odwołane przez dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. § 30 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku upoważnieni są: 1) w ramach uprawnień Zarządu dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego członka Zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa; 2) prokurenci ? działający w
granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa; 3) pełnomocnicy ? na podstawie pełnomocnictw ogólnych, pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju oraz na podstawie pełnomocnictw do określonych czynności. Pełnomocnicy działają samodzielnie lub łącznie w granicach swojego upoważnienia. 2. Osoby upoważnione do działania w imieniu Banku nie odpowiadają osobiście wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Banku, o ile działają w granicach swojego upoważnienia. § 30a 1. Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, wymaga uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2.Zarząd, na podstawie podjętej przez siebie uchwały, może upoważnić stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3 lub odpowiednie osoby w Banku do podejmowania decyzji w sprawie
zaciągania zobowiązań lub rozporządzania aktywami, w zakresie bieżącej działalności Banku, których łączna wartość w odniesieniu do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku. Odpowiednia uchwała Zarządu będzie określać zakres upoważnienia oraz tryb podejmowania decyzji przez upoważnione komitety lub odpowiednie osoby. 3. Z zastrzeżeniem spełnienia innych wymogów przewidzianych w Statucie uchwały Zarządu wymaga nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. § 30b 1. Regulacje
wewnętrzne Banku wydawane są w formie: a) polityk ? przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych - przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku ? przez Dyrektorów Banku, e) procedur pracy ? przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku. 2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określa odpowiednie zarządzenie w sprawie legislacji wewnętrznej. § 31 1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Walne Zgromadzenie. 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych składa swoje sprawozdanie wraz z wnioskiem Radzie Nadzorczej, która przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu. § 31a 1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku, wspomaganie zarządzania Bankiem oraz
usprawnienie realizacji jego zadań. 2. Kontroli wewnętrznej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych Banku. 3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, podlegający Prezesowi Zarządu. Zadaniem Departamentu Audytu Wewnętrznego jest w szczególności: a) niezależna ocena i badanie przestrzegania istniejących w Banku procedur realizacji procesów, b) badanie i ocena mechanizmów sprawowania kontroli wewnętrznej, c) badanie i ocena zarządzania ryzykiem w Banku, d) ocena ryzyka operacyjnego. 4. Departament Audytu Wewnętrznego sporządza okresowe sprawozdania ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Niezależnie od jakichkolwiek szczególnych uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, każdy raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego powinien także być przekazywany do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa odpowiedni regulamin
wprowadzany zarządzeniem Prezesa Zarządu, w oparciu o uchwałę Zarządu. IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BANKU § 32 Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku ustala Zarząd. § 33 1. Funduszami własnymi Banku są: 1) Fundusze podstawowe, a w tym: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitał rezerwowy, d) fundusz ogólnego ryzyka. 2) Fundusze uzupełniające tworzone zgodnie z przepisami Prawa bankowego. 2. Bank tworzy fundusze celowe, a w tym Zakładowy Fundusz Socjalny. § 34 Kapitał zakładowy wynosi 168.567.944 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) złote i dzieli się na 42.141.986 (czterdzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda. § 34a Bank dokonywał następujących warunkowych podwyższeń kapitału
zakładowego: a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 1.918.000 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja; b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych w drodze emisji 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja. c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 marca 2008, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja. d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 października 2008 r., kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 2.800.000 (słownie: dwa miliony
osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) złote każda akcja. § 35 Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. § 35a (skreślony) § 35b 1. Akcje Banku mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Bank za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 2. Umorzenie dobrowolne akcji Banku może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Banku. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Banku, należą do Zarządu. 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w
sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Bank, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. 5. Obniżenie kapitału zakładowego Banku poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego wymagana dla założenia Banku z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. § 36 Kapitał zapasowy tworzy się z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. § 37 Kapitał rezerwowy tworzy się z części rocznego zysku netto, niezależnie od kapitału zapasowego, z
przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Banku lub na inne cele. § 38 O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak część kapitału zapasowego, w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych. § 39 Inne fundusze zaliczane do funduszy własnych tworzy się i wykorzystuje zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. § 40 Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z rocznego zysku na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. § 41 Zasady tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy. Fundusz ten może być zasilany również z odpisów z zysku netto. § 42 Zysk netto może być przeznaczony na: a) kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusz ogólnego ryzyka i inne w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z kapitałów i funduszów, b) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie przez
Walne Zgromadzenie, c) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. § 43 1. Wypłata dywidend od akcji ? jeśli jest dokonywana ? następuje w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 2. Bank nie wypłaca akcjonariuszom odsetek od nie podjętych w terminach dywidend. V. RACHUNKOWOŚĆ BANKU § 44 Bank prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi odrębnymi przepisami. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd. § 45 Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. § 46 Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników
dokonanej oceny. § 47 Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 48 We wszystkich sprawach, nie przewidzianych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych. § 49 Jako założyciele Banku wystąpili: 1. Działający w imieniu Skarbu Państwa Minister Handlu Zagranicznego i Minister Finansów ? Warszawa, 2. Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, 3. Bank Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie, 4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. ? Warszawa, 5. Bank Polska Kasa Opieki SA ? Warszawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ak3yq

Podziel się opinią

Share
d2ak3yq
d2ak3yq