Trwa ładowanie...
d1arxkp
espi
07-03-2013 17:49

BRE - XXVI ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał (23/2013)

BRE - XXVI ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał (23/2013)

Share
d1arxkp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | XXVI ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 11 kwietnia 2013 r.: Uchwała nr 1 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2012 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2012 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 199 484 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 541 441 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie
aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98 148 976 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 552 951 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 453 749 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 2 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2012 roku zysk netto Banku w kwocie 1.199.484.000 złotych zostanie przeznaczony na: 1. w kwocie 421.413.460 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10 zł, 2. w kwocie
40.000.000 zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku, 3. w kwocie 738.070.540 zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2013 (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2013 (termin wypłaty dywidendy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 3 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 4 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 15 kwietnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 5 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 6 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit.
c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 7 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 8 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu
Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 9 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 10 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu
Kocikowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 11 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 12 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 19 ust. 3
Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 25 lipca 2012 r. przez Pana Saschę Klaus z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie w dniu 25 lipca 2012 r. przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA, Pana Dirka Wilhelma Schuh na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, na okres począwszy od dnia 26 lipca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 13 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 14 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 15 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 16 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 17 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 25 lipca 2012 r. . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 18 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r.
Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 19 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ericowi Strutz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 marca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 20 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r.
Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 21 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 22 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 23 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 24 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dirkowi Wilhelmowi Schuh, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 26 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 25 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2012 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2012 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w
kwocie 1 203 811 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 625 809 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 102 236 046 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 637 319 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2 934 253 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
Uchwała nr 26 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany firmy Banku Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Zmienia się firmę Banku z "BRE Bank Spółka Akcyjna" na "mBank Spółka Akcyjna". §2 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1.zmienia się § 1 poprzez nadanie następującego brzmienia: "mBank Spółka Akcyjna jest bankiem działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, oraz Kodeksu spółek handlowych." 2.zmienia się § 2 ust. 1 i 2 poprzez nadanie następującego brzmienia: "1. Firma Banku brzmi: mBank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać skrótu "mBank S.A." § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r.
Projekt w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1.W § 6 ust. 2: i)zmienia się pkt 12 poprzez nadanie następującego brzmienia: "12) świadczenie usług leasingowych i faktoringowych, w tym wykonywanie czynności pośrednika w zakresie tych usług," ii)dodaje się nowy punkt 16 w następującym brzmieniu: "16) świadczenie na rzecz podmiotów powiązanych z Bankiem usług specjalistycznych w zakresie działalności pomocniczej finansowej, związanych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, aktualizacji, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usług doradczych w tym zakresie," iii)dodaje się nowy punkt 17 w następującym brzmieniu: "17) prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków." 2.W § 6 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: "5. Bank może wykonywać czynności, o których mowa w
ust. 1 i 2, na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub podmiotów powiązanych, o ile są one objęte przedmiotem działalności podmiotów zlecających." 3.Zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku." 4.W § 22 ust. 3 pkt 4 lit. b) wykreśla się słowa "BRE Banku S.A.", w konsekwencji czego rzeczony zapis otrzymuje następujące brzmienie: "b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi," 5.Zmienia się § 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Zarząd składa się z co najmniej
trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem." 6.Zmienia się § 30b) ust. 1 poprzez dodanie nowej litery a) i w konsekwencji zmiany oznaczenia dotychczasowych liter a) ? d) na b) ? e), a także brzmienie litery e), w następujący sposób: "a) polityk ? przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych - przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku ? przez Dyrektorów Banku, e) procedur pracy ? przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku." 7.Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy wynosi 168.565.384 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć
tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.141.346 (czterdzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 28 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. wprowadza się zmiany do ust. 3 w § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zostaną umieszczeni na wykazie takich akcjonariuszy, sporządzonym i dostarczonym do Banku przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim i wystawione przez posiadacza tego rachunku zbiorczego." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXVI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRE Banku SA. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z 11 kwietnia 2013
r. Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRE Bank S.A. ("Spółka", "Bank"), biorąc pod uwagę wejście w życie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. nr 11 poz. 42) ("Uchwała KNF") oraz doceniając i podtrzymując znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez osoby zarządzające w Spółce niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14
marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki ("Program") dostosowując jego zasady do wymogów nałożonych Uchwałą KNF. § 1 1.Program będzie realizowany na warunkach określonych uchwałą nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, zmienionych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w oparciu o Obligacje serii C5, C6, C7, C8, C9 i C10. 2.Program będzie realizowany na dotychczasowych warunkach w odniesieniu do praw nabytych przez Osoby Uprawnione w oparciu o Obligacje serii C1, C2, C3 i C4, chyba że Osoba Uprawniona wyrazi zgodę na stosowanie Programu na warunkach zmienionych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Dotychczasowy § 1
ust. 7 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie: "Całość Obligacji przeznaczona dla Osób Uprawnionych będzie podzielona na dziesięć serii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 natomiast każda seria Obligacji zostanie podzielona na trzy Transze oznaczone jako Transza I w liczbie 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza II 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza III 18.334 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Obligacje, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego dokonywać zmiany ilości Transz, jak również przesunięć Obligacji pomiędzy Transzami" . § 3 1.Dotychczasowy § 2 ust. 2 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego otrzymuje
następujące brzmienie: "Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1 powyżej, Osobie Uprawnionej zostanie przyznane prawo do nabycia Obligacji po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy (w dniu, w którym sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku), z tym że po raz pierwszy uprawnienie to powstanie po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2008 tj. w roku 2009. Prawo to będzie powstawać corocznie i będzie mogło zostać zrealizowane przez Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem warunków określonych w Programie. Realizacja prawa do nabycia Obligacji i objęcia Akcji, z zastrzeżeniem ust. 6, będzie odroczona w czasie, w danej serii Obligacji, o 12 miesięcy w przypadku Transzy I, 24 miesiące w przypadku Transzy II i 36 miesięcy w przypadku Transzy III, liczonych od dnia nabycia prawa, z tym wyjątkiem, iż realizacja prawa do nabycia Obligacji serii C8 w Transzy III będzie odroczona w czasie o 24
miesiące od dnia nabycia prawa, realizacja prawa do nabycia Obligacji serii C9 w Transzy II i III będzie odroczona w czasie o 12 miesięcy od dnia nabycia prawa, natomiast realizacja prawa do nabycia Obligacji serii C10 we wszystkich trzech Transzach nie będzie odroczona w czasie. Wynikające z Obligacji prawo do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, może być przez Osobę Uprawnioną zrealizowane w okresie od nabycia Obligacji do dnia 31 grudnia 2018 roku." 2.W § 2 pkt 3 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego skreśla się słowa: "w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego". W konsekwencji § 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Liczba Obligacji oraz Akcji przyznanych do objęcia w wykonaniu prawa pierwszeństwa, która w danym roku zostanie przyznana Osobie Uprawnionej zostanie określona uchwałą Rady Nadzorczej." 3.W § 2 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu" "W przypadku zwiększenia ilości Transz zgodnie z § 1 ust. 7, Rada Nadzorcza może ustalić inne terminy realizacji poszczególnych Transz." § 4 Dotychczasowy § 3 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie: "Regulamin Programu Motywacyjnego określający szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu w oparciu o założenia, o których mowa w § 1 oraz § 2 powyżej, został ustalony i przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 65/09 z dnia 4 września 2009 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 78/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. Regulamin Programu Motywacyjnego może być zmieniony przez Radę Nadzorczą Spółki ("Regulamin Programu
Motywacyjnego")." § 5 Dotychczasowy § 4 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego oznacza się jako § 5. § 6 Przyjmuje się § 4 w brzmieniu: "1.Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komisji do spraw wynagrodzeń Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o wstrzymaniu wobec Osoby Uprawnionej prawa do nabycia Obligacji w całości lub części lub zmniejszeniu ich liczby, z uwagi na późniejszą ocenę pracy Osoby Uprawnionej w dłuższym horyzoncie czasowym niż 1 rok finansowy/obrotowy (tj.za okres co najmniej 3 lat), który bierze pod uwagę cykl biznesowy Banku, jak również ryzyko związane z prowadzeniem działalności przez Bank na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 2.Komisja do spraw wynagrodzeń Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości lub w części bądź zmniejszeniu liczby Obligacji za dany rok obrotowy, jak również o zmniejszeniu liczby lub wstrzymaniu w całości
lub w części prawa do objęcia Akcji, w sytuacji, o której mowa w art.142 ust.1 ustawy Prawo bankowe. Wstrzymanie w całości lub części bądź zmniejszenie liczby Obligacji za dany rok obrotowy, jak również zmniejszenie ilości lub wstrzymanie w całości lub w części prawa do Objęcia Akcji przez Komisję do spraw wynagrodzeń Rady Nadzorczej dotyczyć może również liczby Obligacji lub prawa do objęcia Akcji, do których Osoba Uprawniona nabyła uprawnienie przed wygaśnięciem bądź rozwiązaniem umowy z Osobą Uprawnioną. 3.Rada Nadzorcza może ustalić, iż w miejsce Obligacji dających prawo do objęcia Akcji Osoba Uprawniona otrzyma od Spółki akcje fantomowe na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego." § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w
sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. e), f) oraz i) Statutu Spółki, w celu realizacji zobowiązań Spółki, wynikających z programu motywacyjnego, wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku, zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 r. ("Program"), biorąc pod uwagę wejście w życie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. nr 11 poz. 42) ("Uchwała KNF"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank SA z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji dostosowując jej treść do wymogów nałożonych Uchwałą KNF. § 1
1.Uprawnienia obligatariuszy w oparciu o Obligacje serii C5, C6, C7, C8, C9 i C10 będą realizowane na warunkach określonych uchwałą nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Uprawnienia obligatariuszy nabyte w oparciu o Obligacje serii C1, C2, C3 i C4, w tym prawo do objęcia Akcji w oparciu o Obligacje serii C1, C2, C3 i C4 będą realizowane na dotychczasowych warunkach, chyba że obligatariusz wyrazi zgodę na realizację uprawnień na warunkach zmienionych niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 1.Dotychczasowy § 9 pkt 3 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki
BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy otrzymuje następujące brzmienie: "Szczegółowe terminy, w których obligatariusze będą mogli wykonywać prawo do objęcia Akcji zgodnie z zasadami określonym w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały, określa Regulamin Programu Motywacyjnego, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 r., zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 65/09 z dnia 4 września 2009 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 78/12 z dnia 7 grudnia 2012 r.." 2.Dodaje się § 9 pkt 4 w brzmieniu: "W stosownym czasie Spółka podejmie konieczne działania, w celu zapewnienia trzyletniego horyzontu realizacji prawa do objęcia Akcji w ramach Programu na podstawie Obligacji serii C8, C9 i C10." § 3 Dotychczasowy § 14 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji
spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i Akcji Spółki nie zawartych w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu określonych w uchwale nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku, zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 65/09 z dnia 4 września 2009 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 78/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia innych niż wynikające z zasad Programu przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Spółka będzie mogła dokonać przedterminowego wykupu Obligacji
posiadanych przez danego obligatariusza." § 4 W § 22 pkt 2 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zdanie: "Obligacje zostaną następnie zaoferowane przez Powiernika do nabycia Osobom Uprawnionym do objęcia Akcji Spółki, stosownie do zasad Programu realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku." zastępuje się zdaniem: "Obligacje zostaną następnie zaoferowane przez Powiernika do nabycia Osobom Uprawnionym do objęcia Akcji Spółki, stosownie do zasad Programu realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14
marca 2008 roku zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku zmienionym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 65/09 z dnia 4 września 2009 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 78/12 z dnia 7 grudnia 2012 r., zmienionymi w związku z wejściem w życie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. nr 11 poz. 42). § 5 Dotychczasowy § 24 oznacza się jako § 25. § 6 Przyjmuje się § 24 w brzmieniu: "1.Rada Nadzorcza na podstawie
rekomendacji Komisji do spraw wynagrodzeń Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o wstrzymaniu wobec Osoby Uprawnionej prawa do nabycia Obligacji w całości lub części lub zmniejszeniu ich liczby, z uwagi na późniejszą ocenę pracy Osoby Uprawnionej w dłuższym horyzoncie czasowym niż 1 rok finansowy/obrotowy (tj.za okres co najmniej 3 lat), który bierze pod uwagę cykl biznesowy Banku, jak również ryzyko związane z prowadzeniem działalności przez Bank na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 2.Komisja do spraw wynagrodzeń Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości lub w części bądź zmniejszeniu liczby Obligacji za dany rok obrotowy, jak również o zmniejszeniu liczby lub wstrzymaniu w całości lub w części prawa do objęcia Akcji, w sytuacji, o której mowa w art.142 ust.1 ustawy Prawo bankowe. Wstrzymanie w całości lub części bądź zmniejszenie liczby Obligacji za dany rok obrotowy, jak również zmniejszenie ilości lub wstrzymanie w całości lub w części prawa do Objęcia Akcji
przez Komisję do spraw wynagrodzeń Rady Nadzorczej dotyczyć może również liczby Obligacji lub prawa do objęcia Akcji, do których Osoba Uprawniona nabyła uprawnienie przed wygaśnięciem bądź rozwiązaniem umowy z Osobą Uprawnioną. 3.Rada Nadzorcza może ustalić, iż w miejsce Obligacji dających prawo do objęcia Akcji Osoba Uprawniona otrzyma od Spółki akcje fantomowe na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego." § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 31 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany Uchwały nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego Walne Zgromadzenie Spółki BRE Bank S.A. ("Spółka", "Bank") postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia
zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego, poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego uchwały o następującej treści: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki BRE Bank S.A., doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez kluczową kadrę Grupy BRE Banku S.A., oraz w celu wdrożenia w Grupie BRE Banku S.A. polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BRE Banku S.A. zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego wydaną na podstawie art. 9g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 ze zm.) ("Uchwała KNF"), niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu pracowniczego, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego lub warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki ("Program"). Program realizowany będzie na następujących warunkach: 1.Osoby uprawnione do udziału w Programie
("Osoby Uprawnione") zostaną wskazane przez Zarząd Spółki z Grupy BRE Bank S.A. spośród: a.pracowników zatrudnionych lub osób pozostających w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze w Banku i strategicznych podmiotach zależnych, których decyzje w istotny sposób wpływają na realizację strategii określonej przez Zarząd Banku, wyniki Grupy BRE Bank S.A. oraz wzrost wartości Banku oraz Grupy BRE Bank S.A., w szczególności Członków Zarządów strategicznych podmiotów zależnych i Dyrektorów Banku, oraz b.kluczowej kadry Banku ? grupy pracowników lub osób pozostających w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, odpowiedzialnych za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości dodanej organizacji. 2.Aktualna lista Osób Uprawnionych będzie prowadzona przez Zarząd Spółki. 3.Liczba Osób Uprawnionych będzie większa niż 99, w związku z czym propozycja nabycia obligacji oraz akcji będzie miała charakter publiczny i nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie publicznej"); zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. d) w zw. z art. 39 ustawy o ofercie publicznej, oferta publiczna obligacji oraz akcji zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego, udostępnionego do wiadomości Osób Uprawnionych w związku z zawarciem umowy sprzedaży Obligacji, która zawierana będzie pomiędzy Osobami Uprawnionymi oraz Powiernikiem. 4.W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje"). 5.W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk Obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia Akcji ("Obligacje"). 6.Obligacje zostaną objęte przez Powiernika, który następnie będzie zbywał Obligacje na
rzecz Osób Uprawnionych w liczbie wynikającej z przekazywanych przez Zarząd Spółki aktualnych list Osób Uprawnionych. 7.Obligacje będą mogły być nabywane przez Osoby Uprawnione począwszy od roku 2010 w nie więcej niż 8 transzach, których liczba z uwagi na możliwość dokonywania przesunięć Obligacji pomiędzy transzami może ulec wielokrotnym zmianom . Z zastrzeżeniem §3 poniżej, Rada Nadzorcza określi liczbę Obligacji jaka może być przyznana łącznie w danej transzy oraz terminy nabywania Obligacji w danej transzy. 8.Obligacje będą mogły być nabywane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu, jednak nie później niż do dnia 31.12.2019 r. (ostateczny wykup Obligacji), o ile zostaną spełnione warunki przyznania Osobie Uprawnionej Obligacji w danej transzy, szczegółowo określone w Regulaminie Programu Pracowniczego. 9.Prawo do nabycia Obligacji przez Osobę Uprawnioną w ramach kolejnych transz powstaje corocznie, po odbyciu się Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za dany
rok obrotowy, z tym, że po raz pierwszy uprawnienie to powstanie po odbyciu się Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2009 tj. w roku 2010. Prawo do nabycia Obligacji będzie mogło być zrealizowane po złożeniu przez Powiernika Osobie Uprawnionej oferty sprzedaży Obligacji. Na zasadach określonych w Regulaminie Programu Pracowniczego przyznane Osobie Uprawnionej w danej transzy prawo do nabycia Obligacji może zostać podzielone na trzy części, które będą mogły być zrealizowane odpowiednio po upływie: (i) jednego roku, (ii) dwóch lat, (iii) trzech lat od dnia przyznania tego prawa, przy czym w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Pracowniczego ustalić, iż prawo do nabycia Obligacji w danej transzy będzie podzielone na więcej niż 3 części, które będą mogły być zrealizowane w innych niż wskazane wyżej terminach. Prawo do objęcia Akcji Banku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału będzie mogło być zrealizowane przez Osobę
Uprawnioną w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. 10.Regulamin Programu Pracowniczego może w szczególności określić przypadki: (i) utraty przez Osobę Uprawnioną prawa do uczestnictwa w Programie, (ii) pozbawienia albo wstrzymania prawa nabycia Obligacji, (iii) zmniejszenia liczby praw nabycia Obligacji przyznanych Osobie Uprawnionej. Stwierdzenie powyższych przypadków należy do kompetencji Zarządu Spółki przy współdziałaniu z podmiotami zależnymi z Grupy BRE Bank S.A. Przyznane Osobie Uprawnionej, a niezrealizowane przez nią prawo nabycia Obligacji, będzie mogło zostać przyznane innym Osobom Uprawnionym w kolejnych latach trwania Programu zgodnie z punktem 11 a) niniejszego Programu. 11.Lista Osób Uprawnionych i liczba Obligacji oraz Akcji przyznanych do objęcia w wykonaniu prawa pierwszeństwa, która w danym roku zostanie przyznana Osobom Uprawnionym, będzie ustalana przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki będzie miał ponadto prawo do: a.przesunięcia Obligacji, które nie zostaną nabyte przez Osobę Uprawnioną w
trybie wskazanym w punkcie 10 niniejszego Programu, do podziału w kolejnych latach trwania Programu, podejmując w powyższym zakresie decyzję w związku z ustaleniem listy Osób Uprawnionych za kolejny rok trwania Programu, b.przesunięcia Obligacji, które nie zostaną przyznane Osobom Uprawnionym w ramach danej transzy do podziału w kolejnych latach trwania Programu. 12.W przypadkach, o których mowa w punkcie 11 a) oraz b) niniejszego Programu, Osoba Uprawniona, której zostanie przyznane prawo do nabycia Obligacji przesuniętych z poprzednich transz, będzie musiała spełniać warunki określone dla aktualnie realizowanej transzy. 13.Obligacje, które nie zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione w ostatnim roku trwania Programu, zostaną nabyte przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31.12.2019 r. w celu ich umorzenia. 14.Okresem trwania Programu są lata obrotowe 2009 ? 2019. 15.Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w ramach Programu będzie równa cenie nominalnej i będzie wynosiła 4 zł (cztery złote). 16.Prawo do nabycia
Obligacji lub objęcia Akcji nie może być przez Osobę Uprawnioną przenoszone na inne osoby, poza przypadkami określonymi w Regulaminie Programu Pracowniczego. § 2 Regulamin określający szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu w oparciu o założenia, o których mowa w § 1 powyżej, został ustalony i przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą 28/08 z dnia 5 września 2008 r., a następnie zmieniony uchwałą nr 57/12 z dnia 8 maja 2012 r. oraz uchwałą nr 92/2013 z dnia 7 marca 2013 r. ("Regulamin Programu Pracowniczego"). Program ten może być zmieniany przez Radę Nadzorczą Spółki wyłącznie przy zachowaniu założeń, o których mowa w § 1 powyżej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym względem osób, które nabyły Obligacje lub którym zostały przyznane prawa do nabycia Obligacji w transzach od I ? V Program będzie przeprowadzany na dotychczasowych zasadach określonych w Uchwale nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad
przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego, w szczególności osoby te zachowują uprawnienia dotychczas nabyte w ramach Programu. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 32 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 3 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. ("Spółka", "Bank") oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Walne Zgromadzenie Banku w celu realizacji zobowiązań Spółki, wynikających z programu pracowniczego, wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2008 r. oraz w związku ze zmianą ww. uchwały dokonaną na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 r. postanawia dokonać zmian w uchwale nr 3 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. ("Spółka", "Bank") oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, w ten sposób że: §1 1) dotychczasowy cały §2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Obligacje przeznaczone na realizację zobowiązań Spółki, wynikających z Programu są emitowane w serii D zgodnie z zasadami określonymi w Programie." 2) dotychczasowy §9 ust. 2 i ust. 3
otrzymują nowe następujące brzmienia: "2. Prawo do objęcia Akcji w ramach Programu będzie mogło być realizowane nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom i nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 3. Szczegółowe terminy, w których obligatariusze będą mogli wykonywać prawo do objęcia Akcji zgodnie z zasadami określonym w §9 ust. 2 niniejszej uchwały, określi Rada Nadzorcza." 3) dotychczasowy cały §15 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Przydziału Obligacji dokona Zarząd Spółki na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji oraz w Programie." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 33 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na ? osób. § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 34 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru ?????.. na Członka Rady Nadzorczej BRE Bank SA począwszy od dnia ????.. 2013 r. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej BRE Banku SA. Mandat Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA ??????.. wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- Uchwała nr 35 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za lata 2013-2014 Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE
Banku SA wybiera _____________ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za lata 2013-2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1arxkp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1arxkp
d1arxkp