Trwa ładowanie...
d4l0vky
d4l0vky
espi

BUDIMEX - Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA (29/2013)

BUDIMEX - Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA (29/2013)
Share
d4l0vky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/29/2013 Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 24 kwietnia 2013 roku: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.303 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.303 głosów. "Za" przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano 18.832.303 głosów, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał. Uchwała Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pani Bogna Kuczyńska - Piech, 2. Pani Jadwiga Romańska - Kwinta, 3. Pani Agnieszka Wietrzykowska. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304 , głosy "przeciw" - 0 , , głosy "wstrzymujące się" ? 0 . Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012, 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012, 9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych, 9.4. podziału zysku za 2012 rok, 9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, 9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, 9.7. wybór składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji. 10. Informacja Zarządu o zmianach w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" - DSP 2012 oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku - DPS 2012. 12. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0 . Uchwała Nr 172 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A.za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu,
sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.076.719 tysięcy złotych (trzy miliardy siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych), 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 112.249 tysięcy złotych (sto dwanaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 164.555 tysięcy złotych (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych w kwocie 528.581 tysięcy złotych (pięćset dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki do niniejszej uchwały: Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.830.836, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 1.468 . Uchwała Nr 173 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.448.211 tysięcy złotych (trzy miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych), 2. skonsolidowany rachunek
zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 185.982 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185.943 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 92.700 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy złotych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 433.825 tysięcy złotych (czterysta trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 6. dodatkowe informacje i
objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki do niniejszej uchwały: Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.830.786 , głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 1.518 . Uchwała Nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych. Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co następuje: § 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 147.636 tysięcy złotych /sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/ wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50. Uchwała Nr 175 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: podziału zysku za 2012 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje: § 1. W związku z całkowitym pokryciem straty z lat
ubiegłych na podstawie uchwały nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112.077.130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i 22 grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 172 336,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i 16 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustala się na dzień 7 maja 2013 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2013 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych
głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50 . Uchwała Nr 176 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Joannie Katarzynie Makowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Joannie Katarzynie Makowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku (data złożenia rezygnacji). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304,
głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 177 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex SA ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50 . Uchwała Nr 178 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex SA ? Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 179 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi
Zarządu Budimex SA ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50. Uchwała Nr 180 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 181 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA ? Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A.
uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego), Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 182 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek
Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 maja 2012 roku (data powołania) do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 183 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 184 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których
oddano ważne głosy ? 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.254 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 185 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.254 głosów.
Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0 . Uchwała Nr 186 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 187 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia
2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 188 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w
2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 189 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi
Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.254 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 190 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. §
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 191 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Maciejowi Stańczukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to
jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0. Uchwała Nr 192 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzennę Annę Weresa do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ?
2.323. Uchwała Nr 193 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 194 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej
kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Tomasza Pawła Sielickiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 195 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków
Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Macieja Stańczuk do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 196 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję
Pana Igora Chalupec do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 197 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w
głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031 , głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 198 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Javier Galindo Hernandez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ?
18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 199 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 200 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Michałowskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323. Uchwała Nr 201 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex SA w
brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, zwanych dalej DPS 2012. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia: § 1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (DPS 2012), z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, (ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
§ 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady DPS 2012. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 16.186.367, głosy "przeciw" ? 2.645.937, głosy "wstrzymujące się" ? 0. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0vky

Podziel się opinią

Share
d4l0vky
d4l0vky