Trwa ładowanie...
d3ic1g0
d3ic1g0

BZ WBK oczekuje dobrego II półr, liczy na dalsze ożywienie w kredytach (synteza)

Warszawa, 31.07.2014 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK zwiększył zysk netto w I półroczu 2014 r. o ponad 20% r/r do 964 mln zł i oczekuje, że w całym roku sięgnie on ok. 2 mld zł, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Bank spodziewa się, że widoczne już ożywienie w kredytach inwestycyjnych będzie kontynuowane, podobnie jak w segmencie consumer finance.
Share
d3ic1g0

"Jest szansa na wynik 2 mld zł zysku netto w całym roku, bo chcemy, żeby zyski rok do roku rosły. Teraz nie powiem, czy to będzie wzrost o 5%, czy 10%, ale w okolicach 2 mld zł chcemy być na koniec roku" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

W I półroczu bank miał 953,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 793,1 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o 20,2% w skali roku.

Po wynikach I kw., w kwietniu, Morawiecki oceniał, że wzrost zysku netto w tym roku będzie wyższy niż 3-5% r/r bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych.

d3ic1g0

W całym 2013 r. bank miał 1982,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1433,85 mln zł zysku rok wcześniej.

LEPSZE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Bank zanotował w I połowie tego roku wzrost dochodów o 6,7% w skali roku, zaś koszty wzrosły w tym czasie o 2,2%, dzięki czemu wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w I półroczu obniżył się do 48,3%.

"Przy niższym tempie wzrostu całkowitych kosztów (+2,2% r/r) w porównaniu z dochodami (+6,7% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej grupy uległ poprawie z 50,5% za I połowę 2013 r. do poziomu 48,3% za I połowę 2014 r. Wyłączając koszty integracji, wskaźnik koszty/dochody spadł z 46,4% do 44,6%" - czytamy w raporcie.

d3ic1g0

W I półroczu dochody ogółem grupy BZ WBK wyniosły 2 982,5 mln zł i wzrosły o 6,7% w skali roku. Koszty ogółem wyniosły 1 441,5 mln zł i były wyższe o 2,2% r/r.

"Wyłączając koszty integracji w wysokości 110,6 mln zł ujęte w I połowie 2014 r. oraz 115 mln zł w okresie porównywalnym, koszty ogółem Grupy zwiększyły się o 2,7% r/r. Po wyeliminowaniu z bazy kosztowej Grupy kosztów spółek zależnych BZ WBK-Aviva - konsolidowanych począwszy od 1 stycznia 2014 r. - całkowite porównywalne koszty ogółem zwiększyły się o 1,6% r/r, w tym koszty pracownicze i działania spadły o 1,3%. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych przedsięwzięć rozwojowych zorientowanych na doskonalenie obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy" - podano też w raporcie.

Morawiecki poinformował, że w II półroczu koszty nadal będą pod kontrolą, a takich gwałtownych spadków, jak w ostatnich 18 miesiącach nie należy się spodziewać.

Bank podał, że wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) zwiększył się do 17,2% na koniec czerwca wobec 16,6% na koniec grudnia, a po wyłączeniu kosztów integracji ROE wyniosło 18,8%.

d3ic1g0

"Jeśli chodzi o ROE, to naszą aspiracją jest poziom 18-20% utrzymywany w sposób trwały, czyli wrócić do poziomów sprzed fuzji z Kredyt Bankiem, a wskaźnik C/I w okolicach 40%" - przypomniał prezes.

SILNA PRESJA RYNKOWA OGRANICZY WZROST MARŻY ODSETKOWEJ NETTO

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 773,0 mln zł w I półroczu i przekroczył poziom osiągnięty w analogicznym okresie 2013 r. o 14,4% r/r. Przychody odsetkowe spadły o 7,9% r/r i osiągnęły wartość 2 502,1 mln zł i, natomiast koszty odsetkowe obniżyły się o 37,6% r/r do poziomu 729,1 mln zł.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,72% na koniec II kw. 2014 r. wobec 3,60% kwartał wcześniej, i 3,40% w II kw. 2013 roku.

d3ic1g0

Jak podkreślił prezes, marża odsetkowa raczej nie będzie już rosła w kolejnych kwartałach i utrzyma się na poziomie z II kw., tj. 3,7%, ze względu na bardzo silną presję na rynku.

"Nie należy w dalszych kwartałach spodziewać się znacznego przyrostu, jaki obserwowaliśmy w poprzednich kwartałach. Presja ze strony kredytów i depozytów jest tak mocna, że nie chciałbym deklarować, że ta marża może wzrosnąć w kolejnych kwartałach. Myślę, że ma szansę oscylować wokół poziomu 3,7%" - powiedział Morawiecki podczas konferencji.

Wynik z tytułu prowizji osiągnął w I połowie 2014 r. wartość 893,1 mln zł i był wyższy o 2,1% r.r.

Bank podał, że istotny przyrost procentowy w skali roku wykazały dochody prowizyjne z tytułu kart kredytowych (+35,4% r/r), głównie za sprawą wzrostu bazy kart kredytowych i ich transakcyjności oraz rewizji wybranych stawek taryfy prowizji i opłat BZ WBK w obsłudze tych instrumentów. W dobrym tempie rosły też dochody z prowizji kredytowych (+14,6% r/r), odzwierciedlając efekty działalności grupy w zakresie obsługi dużych transakcji finansowania przedsiębiorstw.

d3ic1g0

KOSZTY RYZYKA SPADNĄ DO POZIOMU PONIŻEJ 90 PKT NA KONIEC ROKU

Wartość odpisów na utratę wartości BZ WBK spadła o 14,5% r/r do 335,9 mln zł w I poł. 2014 r. Wskaźnik kosztu ryzyka wyniósł 0,9% na koniec czerwca wobec 1,1% rok wcześniej.?Odpisy na wartościach absolutnych będą na podobnym poziomie kolejnych kwartałach, ale koszt ryzyka w tym roku ma szansę spaść poniżej 90 punktów bazowych, może nawet będzie w okolicach 80%, ale to już raczej w 2015 roku" - powiedział Morawiecki.

Bank podał, że ujemne saldo rezerw wyniosło 393,1 mln zł i zmniejszyło się o 23,1% w skali roku. Spadek dotyczył odpisów z tytułu należności od podmiotów gospodarczych rozpatrywanych indywidualnie i portfelowo oraz odpisów na ekspozycje wobec klientów indywidualnych ocenianych portfelowo. Niższe o 74,8% r/r dodatnie saldo odpisów na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) to głównie efekt przeklasyfikowania w I połowie 2013 r. wybranych ekspozycji kredytowych z tego portfela do należności z rozpoznaną utratą wartości.

W I połowie 2014 r. grupa sprzedała portfel kredytów nieregularnych o łącznej wartości 128,4 mln zł wobec 395,6 mln zł rok wcześniej.

d3ic1g0

Na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 7,5% wobec 8,2% w I połowie 2013 r.

SPRZEDAŻ PORTFELA NIEREGULARNYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH JESZCZE W TYM ROKU

Prezes poinformował, że bank nie wyklucza sprzedaży portfel nieregularnych kredytów hipotecznych o szacunkowej wartości 100 mln zł jeszcze w tym roku.

"Niewykluczone, że jakieś małe transakcje tych kredytów do końca roku zrobimy, wielkości - powiedzmy-100 mln zł. Jeżeli będzie na to rynek, a firmy, które zajmują się windykacją będą gotowe, a widać, że są już gotowe, a dodatkowo nastąpiły zmiany prawne, więc pewnie uda się to zrobić" - powiedział Morawiecki podczas konferencji.

Prezes poinformował, że bank planuje utworzenie banku hipotecznego, ale nie podał szczegółów.

"Powołaliśmy zespół, który bada możliwości utworzenia banku hipotecznego, bo sektor potrzebuje dłuższych pasywów do finansowania akcji kredytowej w obszarze hipotecznym. Bacznie obserwujemy całe otoczenie legislacyjne, bo 2 lata temu to nie miało sensu. Obecnie, po zmianach w prawie jesteśmy coraz bardziej tym zainteresowani" - podkreślił.

Aktywa ogółem grupy BZ WBK wyniosły 107,6 mld zł na koniec czerwca 2014 r., co oznacza wzrost o 6,2% w skali roku.

WIDAĆ JUŻ POPYT NA KREDYTY INWESTYCYJNE

Morawiecki poinformował, że bank widzi już długo wyczekiwane ożywienie w zapotrzebowaniu na finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Pozytywne sygnały płynące z realnej gospodarki powinny tę tendencję utrwalić.

"Widzimy wzrost popytu na kredyty inwestycyjne. Mamy 50% portfela w segmencie korporacji, który mało rośnie lub spada - to jest portfel property i hipoteczny. A to oznacza, że nasz pion Global Banking&Markets (GMB) wzrósł o ponad 40% w skali roku, obserwujemy też wzrosty w segmencie dużych korporacji , gdzie widać duże potrzeby inwestycyjne. Mocniejszy popyt na kredyt inwestycyjny widać zarówno ze strony przedsiębiorstw krajowych, jak i zagranicznych. Firmy działające na ścianie wschodniej bardzo szybko odnalazły się w nowej sytuacji, związanej z embargiem na eksport towarów do Rosji" - powiedział prezes.

Portfel kredytów korporacyjnych i GMB wzrósł o 2% w skali roku i o 5% w ujęciu kwartalnym do 23,2 mld zł na koniec czerwca. Portfel kredytów MSP zwiększył się o 8% r/r i o 4% w skali kwartału do 7,9 mld zł. Sprzedaż kredytów dla małych i średnich firm wyniosła 1,67 mld zł w I półroczu 2014, co oznacza wzrost o 20% r/r i o 15% w ujęciu kwartalnym.

Portfel kredytów hipotecznych wzrósł o 0,7% w skali roku do 26,8 mld zł na koniec czerwca. Sprzedaż tych kredytów wyniosła 983 mln zł w II kw. 2014 wobec 817 mln zł kwartał wcześniej i wobec 710 mln zł w II kw. 2013 r.

Portfel kredytów gotówkowych zwiększył się o 8% r/r i o 3% w ujęciu kwartalnym do 5,9 mld zł na koniec czerwca. Sprzedaż tych kredytów sięgnęła 948 mln zł w II kw. w porównaniu z 888 mln zł kwartał wcześniej i wobec 929 mln zł w II kw. 2013 r.

Wartość depozytów klientów wzrosła o 4% w skali roku i spadła o 3% w ujęciu kwartalnym do 77,78 mld zł na koniec czerwca. Depozyty detaliczne wzrosły o 5,4% r/r do 47,5 mld zł, biznesowe o 2,5% r/r. do 30,2 mld zł.

Wskaźnik kredyty do depozytów wyniósł 92% na koniec czerwca.

Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 13,3% na koniec czerwca (13,9% na 31 grudnia 2013 r.), a współczynnik wypłacalności banku - 13,7% (15,2% na 31 grudnia 2013 r.)

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)

d3ic1g0

Podziel się opinią

Share
d3ic1g0
d3ic1g0