Trwa ładowanie...
d10a9k5
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Raport roczny R 2013

CALATRAVA CAPITAL SA - Raport roczny R 2013

Share
d10a9k5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 74 714 92 987 17 743 22 280
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 577 -212 170 1 324 -50 836
Zysk (strata) brutto 4 515 -235 666 1 072 -56 466
Zysk (strata) netto 4 491 -235 650 1 066 -56 462
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -140 3 064 -34 749
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 440 -11 005 347 -2 692
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 615 7 988 -389 1 954
Przepływy pieniężne netto, razem -315 47 -76 11
Aktywa, razem 87 266 103 229 21 042 25 250
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 502 98 309 18 447 24 047
Zobowiązania długoterminowe 23 263 6 64
Zobowiązania krótkoterminowe 70 658 98 046 17 038 23 983
Kapitał własny 10 764 4 920 2 595 1 203
Kapitał zakładowy 250 000 250 000 60 282 61 152
Liczba akcji (w szt.) 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,01 -0,73 0,00 -0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,01 -0,47 0,00 -0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,02 0,02 0,01 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,02 0,01 0,01 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdanieFinansoweCTC.pdf Sprawozdanie finansowe Calatrava Capital S.A. za 2013
1. SprawozdanieZarzaduCTC.pdf Sprawozdanie Zarządu Calatrava Capital S.A. za 2013
Stanowisko z badania SJ.pdf Stanowisko z badania sprawozdania fiansowego Calatrava Capital S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d10a9k5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ul. Łucka | | 2/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@calatravacapital.pl | | www.calatravacapital.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu Piotr Stefańczyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Renata Skrobiszewska Główny Księgowy Renata Skrobiszewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d10a9k5

Podziel się opinią

Share
d10a9k5
d10a9k5