Trwa ładowanie...
d2a51p0

CAPITAL - Raport roczny R 2013

CAPITAL - Raport roczny R 2013

Share
d2a51p0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 32,62 264,34 7,75 63,34
Zysk/Strata na sprzedaży 32,62 264,34 7,75 63,34
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 965,77 -5 999,84 229,35 -1 437,57
Zysk/Strata okresu 176,22 -5 330,48 41,85 -1 277,19
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 370,21 -1 963,11 -800,33 -470,36
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 197,66 5 069,36 759,36 1 214,63
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 267,96 -3 351,49 776,05 -803,02
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 3 095,41 -245,22 735,08 -58,76
Aktywa razem 87 905,24 50 919,72 21 196,29 12 455,29
Zobowiązania długoterminowe 6 977,96 2 967,49 1 682,57 725,87
Zobowiązania krótkoterminowe 6 207,57 1 247,19 1 496,81 305,07
Kapitał własny 74 719,71 46 705,04 18 016,91 11 424,35
Kapitał zakładowy 24 440,00 24 440,00 5 893,13 5 978,18
Liczba akcji (w szt.) 24 440 000 24 440 000 24 440 000 24 440 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,22 0,00 -0,05
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,22 0,00 -0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,06 1,91 0,74 0,47
Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:- na dzień 31.12.2013r. wg kursu 4,1472 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2013,- na dzień 31.12.2012r. wg kursu 4,0882 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012,2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:- za okres 01.01-31.12.2013r. wg kursu 4,2110 PLN/EUR,- za okres 01.01-31.12.2012r. wg kursu 4,1736 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Capital Partners SA.pdf List Prezesa Zarządu Capital Partners SA
Sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za 2013r.pdf Sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za 2013 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners SA w 2013r.pdf Sprawozdnie Zarządu z działalności Capital Partners SA w 2013 roku
Oświadczenie Zarządu Capital Partners SA dot. spr. finansowego za 2013r.pdf Oświadczenie Zarządu Capital Partners SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok
Opinia i raport z badania spr. finansowego Capital Partners SA za 2013r.pdf Opinia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | CAPITAL PARTNERS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPITAL | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-103 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Królewska | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 330 68 80 | | +48 22 330 68 81 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@c-p.pl | | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5272372698 | | 015152014 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Bala Prezes Zarządu
2014-03-21 Konrad Korobowicz Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Adam Chełchowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Beata Cymer-Zabielska Główna księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0